A A A A A
มาระโก ๑๑
พวกเขาจึงจูงลูกลามาให้พระเยซู แล้วเอาเสื้อผ้าของตนปูลงบนหลังลา พระองค์จึงทรงลานั้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

เขานำลูกลามาให้พระเยซู แล้วเอาเสื้อคลุมของตนปูบนหลังลาให้พระองค์ประทับ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

เมื่อ​ศิษย์​ทั้งสอง​จูง​ลูก​ลา​มา​ให้​พระเยซู พวก​เขา​ก็​เอา​เสื้อคลุม​ของ​ตัวเอง​ปู​บน​หลัง​ลา​ให้​พระองค์​ขี่​ไป
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

สาวกจึงจูงลูกลามาถึงพระเยซู แล้วเอาเสื้อผ้าของตนปูลงบนหลังลา แล้วพระองค์จึงทรงลานั้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

สาวกจึงจูงลูกลามาถึงพระเยซู แล้วเอาเสื้อผ้าของตนปูลงบนหลังลา แล้วพระองค์จึงทรงลานั้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

สาวก จึง จูง ลูก ลา มา ถึง พระ เยซู แล้ว เอา เสื้อ ผ้า ของ ตน ปู ลง บน หลัง ลา แล้ว พระองค์ จึง ทรง ลา นั้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok