A A A A A
มาระโก ๑๑
พวกเขาก็ตอบตามพระดำรัสสั่งของพระเยซู แล้วคนเหล่านั้นก็ยอมให้เอาไป
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

เขาก็ตอบตามที่พระเยซูทรงสั่งไว้ พวกนั้นจึงยอมให้มา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

ศิษย์​ทั้ง​สอง​ก็​ตอบ​ตาม​ที่​พระเยซู​สั่ง​มา พวก​เขา​จึง​ยอม​ให้​เอา​ลูก​ลา​ไป
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

สาวกก็ตอบตามพระดำรัสสั่งของพระเยซู แล้วเขาก็ยอมให้เอาไป
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

สาวกก็ตอบตามพระดำรัสสั่งของพระเยซู แล้วเขาก็ยอมให้เอาไป
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

สาวก ก็ ตอบ ตาม พระ ดำรัส สั่ง ของ พระ เยซู แล้ว เขา ก็ ยอม ให้ เอา ไป
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok