A A A A A
มาระโก ๑๑
สาวกสองคนนั้นจึงไป แล้วพบลูกลาตัวหนึ่งผูกอยู่นอกประตูที่ถนน พวกเขาจึงแก้มัน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

เขาทั้งสองก็ไปและพบลูกลาผูกอยู่นอกประตูที่ถนน ขณะกำลังแก้เชือก
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

ศิษย์​ทั้ง​สอง​ก็​ไป และ​พบ​ลูก​ลา​ตัว​หนึ่ง​ผูก​อยู่​หน้า​ประตู​ข้าง​ถนน พวก​เขา​แก้​เชือก​ออก
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

สาวกสองคนนั้นจึงไป แล้วพบลูกลาตัวหนึ่งผูกอยู่นอกประตูที่ถนน เขาจึงแก้มัน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

สาวกสองคนนั้นจึงไป แล้วพบลูกลาตัวนั้นผูกอยู่นอกประตูที่สี่แยก เขาจึงแก้มัน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

สาวก สอง คน นั้น จึง ไป แล้ว พบ ลูก ลา ตัว นั้น ผูก อยู่ นอก ประตู ที่ สี่ แยก เขา จึง แก้ มัน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok