A A A A A
มาระโก ๑๑
๓๓
พวกเขาจึงทูลตอบพระเยซูว่า “พวกเราไม่ทราบ” พระเยซูจึงตรัสกับพวกเขาว่า “เราก็จะไม่บอกท่านทั้งหลายเหมือนกันว่าเรามีสิทธิอำนาจอะไรถึงได้ทำสิ่งเหล่านี้”
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๓๓
ดังนั้นพวกเขาจึงทูลพระเยซูว่า “พวกเราไม่ทราบ” พระเยซูตรัสว่า “เราก็จะไม่บอกพวกท่านเช่นกันว่าเราอาศัยสิทธิอำนาจใดทำสิ่งเหล่านี้”
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๓๓
พวก​เขา​จึง​ตอบ​พระเยซู​ว่า “ไม่​รู้​สิ” พระเยซู​ก็​เลย​บอก​ว่า “ถ้า​อย่าง​นั้น เรา​ก็​จะ​ไม่​บอก​เหมือน​กัน​ว่า​เรา​ใช้​สิทธิ์​ของ​ใคร​ทำ​สิ่ง​เหล่านี้”
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๓๓
เขาจึงทูลตอบพระเยซูว่า “พวกข้าพเจ้าไม่ทราบ” พระเยซูจึงตรัสกับเขาว่า “เราจะไม่บอกท่านทั้งหลายเหมือนกันว่า เรากระทำการนี้โดยสิทธิอันใด”
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๓๓
เขาจึงทูลตอบพระเยซูว่า "พวกข้าพเจ้าไม่ทราบ" พระเยซูจึงตรัสกับเขาว่า "เราจะไม่บอกท่านทั้งหลายเหมือนกันว่า เรากระทำการนี้โดยสิทธิอันใด"
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๓๓
เขา จึง ทูล ตอบ พระ เยซู ว่า " พวก ข้าพเจ้า ไม่ ทราบ " พระ เยซู จึง ตรัส กับ เขา ว่า " เรา จะ ไม่ บอก ท่าน ทั้งหลาย เหมือน กัน ว่า เรา กระทำ การ นี้ โดย สิทธิ อัน ใด "
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok