A A A A A
มาระโก ๑๑
๒๙
พระเยซูจึงตรัสตอบพวกเขาว่า “เราจะถามท่านทั้งหลายสักข้อหนึ่งเหมือนกัน จงตอบเรา แล้วเราจะบอกพวกท่านว่าเรามีสิทธิอำนาจอะไรถึงได้ทำสิ่งเหล่านี้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๒๙
พระเยซูตรัสตอบว่า “เราก็จะถามท่านสักข้อหนึ่ง จงตอบมาแล้วเราจะบอกว่าเราอาศัยสิทธิอำนาจใดทำสิ่งเหล่านี้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๒๙
พระเยซู​พูด​ว่า “เรา​ขอ​ถาม​ท่าน​เรื่อง​หนึ่ง ตอบ​เรา​มา แล้ว​เรา​จะ​บอก​ว่า​เรา​ใช้​สิทธิ์​ของ​ใคร​ทำ​อย่างนี้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๒๙
พระเยซูจึงตรัสตอบเขาว่า “เราจะถามท่านทั้งหลายสักข้อหนึ่งเหมือนกัน จงตอบเรา แล้วเราจะบอกท่านว่า เรากระทำการนี้โดยสิทธิอันใด
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๒๙
พระเยซูจึงตรัสตอบเขาว่า "เราจะถามท่านทั้งหลายสักข้อหนึ่งเหมือนกัน จงตอบเรา แล้วเราจะบอกท่านว่า เรากระทำการนี้โดยสิทธิอันใด
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๒๙
พระ เยซู จึง ตรัส ตอบ เขา ว่า " เรา จะ ถาม ท่าน ทั้งหลาย สัก ข้อ หนึ่ง เหมือน กัน จง ตอบ เรา แล้ว เรา จะ บอก ท่าน ว่า เรา กระทำ การ นี้ โดย สิทธิ อัน ใด
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok