A A A A A
มาระโก ๑๑
๒๑
เปโตรจำได้จึงทูลพระองค์ว่า “พระอาจารย์ ดูต้นมะเดื่อที่พระองค์ทรงสาปไว้นั้นสิ มันเหี่ยวแห้งไปแล้ว”
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๒๑
เปโตรนึกขึ้นได้จึงทูลพระเยซูว่า “รับบี ดูสิ! มะเดื่อที่ทรงสาบเหี่ยวเฉาไปแล้ว!”
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๒๑
เปโตร​ก็​นึกขึ้น​ได้​ว่า​เมื่อวาน​พระเยซู​สาป​มัน​ไว้ เขา​จึง​บอก​พระเยซู​ว่า “อาจารย์ ดู​นั่น​สิ​ครับ ต้นมะเดื่อ​ที่​อาจารย์​สาปแช่ง​ไว้​แห้ง​ตาย​แล้ว”
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๒๑
ฝ่ายเปโตรระลึกขึ้นได้จึงทูลพระองค์ว่า “พระอาจารย์เจ้าข้า ขอทอดพระเนตรต้นมะเดื่อที่พระองค์ได้สาปไว้นั้นก็เหี่ยวแห้งไปแล้ว”
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๒๑
ฝ่ายเปโตรระลึกขึ้นได้จึงทูลพระองค์ว่า "พระอาจารย์เจ้าข้า ดูเถิด ต้นมะเดื่อที่พระองค์ได้สาปไว้นั้นก็เหี่ยวแห้งไปแล้ว"
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๒๑
ฝ่ายเปโตร ระลึก ขึ้น ได้ จึง ทูล พระองค์ ว่า " พระ อาจารย์ เจ้าข้า ดูเถิด ต้น มะเดื่อ ที่ พระองค์ ได้ สาป ไว้ นั้น ก็ เหี่ยวแห้ง ไป แล้ว "
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok