A A A A A
มาระโก ๑๑
สั่งว่า “จงเข้าไปในหมู่บ้านที่อยู่ตรงหน้าพวกท่าน ทันทีที่พวกท่านเข้าไป พวกท่านจะพบลูกลาตัวหนึ่งที่ยังไม่มีใครขึ้นขี่เลยผูกอยู่ จงแก้มันจูงมาเถิด
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

ตรัสสั่งว่า “จงเข้าไปในหมู่บ้านข้างหน้านั้น พอเข้าเขตหมู่บ้านจะพบลูกลาตัวหนึ่งซึ่งยังไม่เคยมีใครขี่เลยผูกอยู่ จงแก้เชือกและจูงมาที่นี่
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

พร้อม​กับ​สั่ง​ว่า “ให้​เข้า​ไป​ใน​หมู่บ้าน​ข้าง​หน้า​นั้น ทันที​ที่​คุณ​ไป​ถึง​คุณ​จะ​เห็น​ลูก​ลา​ตัว​หนึ่ง​ผูก​อยู่ ยัง​ไม่​เคย​มี​ใคร​ขี่​มัน​มา​ก่อน ให้​แก้​มัด​มัน​แล้ว​จูง​มา​ให้​เรา​ที่​นี่
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

สั่งเขาว่า “จงเข้าไปในหมู่บ้านที่อยู่ตรงหน้าท่าน ครั้นเข้าไปแล้วในทันใดนั้นจะพบลูกลาตัวหนึ่งผูกอยู่ ที่ยังไม่มีใครขึ้นขี่เลย จงแก้มันจูงมาเถิด
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

สั่งเขาว่า "จงเข้าไปในหมู่บ้านที่อยู่ตรงหน้าท่าน ครั้นเข้าไปแล้วในทันใดนั้นจะพบลูกลาตัวหนึ่งผูกอยู่ ที่ยังไม่มีใครขึ้นขี่เลย จงแก้มันจูงมาเถิด
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

สั่ง เขา ว่า " จง เข้าไป ใน หมู่ บ้าน ที่ อยู่ ตรง หน้า ท่าน ครั้น เข้าไป แล้ว ใน ทันใด นั้น จะ พบ ลูก ลา ตัว หนึ่ง ผูก อยู่ ที่ ยัง ไม่ มี ใคร ขึ้น ขี่ เลย จง แก้ มัน จูง มา เถิด
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok