A A A A A
มาระโก ๑๑
๑๗
พระองค์ตรัสสอนว่า “มีพระวจนะเขียนไว้ไม่ใช่หรือว่า ‘นิเวศ ของเราจะได้ชื่อว่านิเวศอธิษฐานสำหรับประชาชาติทั้งหลาย’ แต่ท่านทั้งหลายได้ทำให้เป็นถ้ำของพวกโจร ”
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๗
พระองค์ทรงสอนพวกเขาว่า “มีคำเขียนไว้ไม่ใช่หรือว่า “ ‘นิเวศของเราจะได้ชื่อว่า นิเวศแห่งการอธิษฐานสำหรับมวลประชาชาติ’? แต่พวกเจ้ามาทำให้กลายเป็น ‘ซ่องโจร’ ”
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๗
แล้ว​สั่งสอน​พวก​เขา​ว่า “พระคัมภีร์​ไม่​ได้​เขียน​ไว้​หรือ​ว่า ‘บ้าน​ของ​เรา​มี​ชื่อ​ว่า บ้าน​อธิษฐาน​สำหรับ​ชน​ทุก​ชาติ แต่​พวก​เจ้า​กลับ​ทำ​ให้​มัน​เป็น​รัง​โจร’”
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๗
พระองค์ตรัสสอนเขาว่า “มีพระวจนะเขียนไว้มิใช่หรือว่า นิเวศของเราเขาจะเรียกว่าเป็นนิเวศอธิษฐานสำหรับประชาชาติทั้งหลาย แต่เจ้าทั้งหลายได้กระทำให้เป็น ถ้ำของพวกโจร”
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๗
พระองค์ตรัสสอนเขาว่า "มีพระวจนะเขียนไว้มิใช่หรือว่า `นิเวศของเราประชาชาติทั้งหลายจะเรียกว่า เป็นนิเวศอธิษฐาน' แต่เจ้าทั้งหลายได้กระทำให้เป็น `ถ้ำของพวกโจร'"
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๗
พระองค์ ตรัส สอน เขา ว่า " มี พระ วจนะ เขียน ไว้ มิ ใช่ หรือ ว่า ` นิเวศ ของ เรา ประชาชาติ ทั้งหลาย จะ เรียก ว่า เป็น นิเวศ อธิษฐาน ' แต่ เจ้า ทั้งหลาย ได้ กระทำ ให้ เป็น ` ถ้ำ ของ พวก โจร ' "
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok