A A A A A
มาระโก ๑๑
๑๖
ทรงห้ามใครขนสิ่งใดๆ เดินลัดบริเวณพระวิหาร
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๖
และทรงห้ามไม่ให้ผู้ใดขนสินค้าผ่านลานพระวิหาร
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๖
พระองค์​ห้าม​ไม่​ให้​คน​แบก​ของ​ผ่าน​ไป​มา​ใน​เขต​วิหาร
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๖
และทรงห้ามมิให้ผู้ใดขนสิ่งใดๆเดินลัดบริเวณพระวิหาร
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๖
และทรงห้ามมิให้ผู้ใดขนสิ่งใดๆเดินลัดพระวิหาร
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๖
และ ทรง ห้าม มิ ให้ ผู้ ใด ขน สิ่ง ใดๆ เดิน ลัด พระ วิหาร
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok