A A A A A
มาระโก ๑๑
๑๒
รุ่งขึ้น เมื่อพระองค์กับพวกสาวกออกมาจากหมู่บ้านเบธานีแล้ว พระองค์ก็ทรงหิว
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๒
เช้าวันรุ่งขึ้นขณะออกจากหมู่บ้านเบธานีพระเยซูทรงหิว
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๒
วันรุ่งขึ้น​ขณะ​ที่​ออก​มา​จาก​หมู่บ้าน​เบธานี พระเยซู​รู้สึก​หิว
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๒
ครั้นรุ่งขึ้น เมื่อพระองค์กับสาวกออกมาจากหมู่บ้านเบธานีแล้ว พระองค์ก็ทรงหิว
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๒
ครั้นรุ่งขึ้นเมื่อพระองค์กับสาวกออกมาจากหมู่บ้านเบธานีแล้ว พระองค์ก็ทรงหิว
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๒
ต้น มะเดื่อ ที่ ไม่ มี ผล ( มธ 21 : 19 - 21 ) ครั้น รุ่ง ขึ้น เมื่อ พระองค์ กับ สาวก ออก มา จาก หมู่ บ้านเบธานีแล้ว พระองค์ ก็ ทรง หิว
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok