A A A A A
มาระโก ๑๑
๑๑
แล้วพระเยซูเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มและเข้าไปในบริเวณพระวิหาร เมื่อทอดพระเนตรทุกสิ่งจนทั่วแล้ว เวลาก็จวนค่ำ จึงเสด็จออกไปยังหมู่บ้านเบธานีกับสาวกสิบสองคนนั้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๑
พระเยซูเสด็จเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็มและไปยังพระวิหาร พระองค์ทอดพระเนตรทุกสิ่งแต่เนื่องจากใกล้ค่ำแล้วจึงทรงออกไปยังหมู่บ้านเบธานีกับสาวกทั้งสิบสองคน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๑
แล้ว​พระเยซู​ก็​เข้า​ไป​ใน​เมือง​เยรูซาเล็ม พระองค์​ไป​ที่​วิหาร เดิน​ดู​รอบๆ​จน​ทั่ว แต่​เพราะ​เป็น​เวลา​เย็น​มาก​แล้ว พระองค์​ก็เลย​กลับ​ไป​ที่​หมู่บ้าน​เบธานี​กับ​พวก​ศิษย์​ทั้ง​สิบสอง​คน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๑
พระเยซูก็เสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็ม และเข้าไปในบริเวณพระวิหาร เมื่อทอดพระเนตรสิ่งทั้งปวงแล้ว เวลาก็จวนค่ำ จึงเสด็จออกไปยังหมู่บ้านเบธานีกับเหล่าสาวกสิบสองคนนั้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๑
พระเยซูก็เสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มและเข้าไปในพระวิหาร เมื่อทอดพระเนตรสิ่งทั้งปวงแล้วเวลาก็จวนค่ำ จึงเสด็จออกไปยังหมู่บ้านเบธานีกับเหล่าสาวกสิบสองคนนั้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๑
พระ เยซู ก็ เสด็จ เข้า กรุง เยรูซา เล็ม และ เข้าไป ใน พระ วิหาร เมื่อ ทอดพระเนตร สิ่ง ทั้งปวง แล้ว เวลา ก็ จวน ค่ำ จึง เสด็จ ออก ไป ยัง หมู่ บ้าน เบธานีกับ เหล่า สาวก สิบ สอง คน นั้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok