A A A A A
มาระโก ๑๑
๑๐
ความเจริญรุ่งเรืองจงมีแก่แผ่นดินที่จะมาตั้งอยู่ ซึ่งเป็นของดาวิดบรรพบุรุษของเรา โฮซันนา ในที่สูงสุด”
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๐
“ขอให้อาณาจักรของดาวิดบรรพบุรุษของเราที่จะมานี้ จงเจริญ!” “โฮซันนาในที่สูงสุด!”
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๐
“ขอ​พระเจ้า​อวยพร​อาณาจักร​ของ​ดาวิด​บรรพบุรุษ​ของ​เรา คือ​อาณาจักร​ที่​กำลัง​จะ​มา ไชโย แด่​พระเจ้า​ผู้ยิ่งใหญ่​สูงสุด​ใน​สวรรค์”
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๐
ความสุขสวัสดิมงคล จงมีแก่แผ่นดินของดาวิด บรรพบุรุษของเรา ที่จะมาตั้งอยู่ โฮซันนา ในที่สูงสุด”
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๐
ความสุขสวัสดิ์มงคลจงมีแก่อาณาจักรของดาวิด บรรพบุรุษของเรา ที่มาตั้งอยู่ในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้า โฮซันนาในที่สูงสุด"
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๐
ความ สุข สวัสดิ์ มงคล จง มี แก่ อาณาจักร ของ ดา วิด บรรพบุรุษ ของ เรา ที่มา ตั้ง อยู่ ใน พระ นาม ของ องค์ พระผู้เป็นเจ้า โฮ ซันนา ใน ที่ สูง สุด "
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok