A A A A A
เศคาริยาห์ ๘
และเราจะพาพวกเขามาอาศัยอยู่ในเยรูซาเล็ม และเขาจะเป็นประชากรของเรา และเราจะเป็นพระเจ้าของเขาด้วยความเที่ยงตรงและความชอบธรรม
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

เราจะพาพวกเขากลับมาอยู่ที่เยรูซาเล็ม เขาจะเป็นประชากรของเรา และเราจะเป็นพระเจ้าผู้ซื่อสัตย์และชอบธรรมของเขา”
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

เรา​จะ​นำ​พวกเขา​มา​อาศัย​อยู่​ใน​เมือง​เยรูซาเล็ม​นี้ พวกเขา​จะ​เป็น​คน​ของเรา และ​เรา​ก็​จะ​เป็น​พระเจ้า​ของ​พวกเขา ที่​สัตย์ซื่อ​และ​ชอบธรรม”
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

และเราจะพาเขาทั้งหลายให้มาอาศัยอยู่ท่ามกลางเยรูซาเล็ม และเขาทั้งหลายจะเป็นประชากรของเรา และเราจะเป็นพระเจ้าของเขาทั้งหลายด้วยความเที่ยงตรงและความชอบธรรม
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

และเราจะพาเขาทั้งหลายให้มาอาศัยอยู่ท่ามกลางเยรูซาเล็ม และเขาทั้งหลายจะเป็นประชาชนของเรา และเราจะเป็นพระเจ้าของเขาทั้งหลาย ด้วยความจริงและความชอบธรรม
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

และ เรา จะ พา เขา ทั้งหลาย ให้ มา อาศัย อยู่ ท่ามกลาง เยรูซา เล็ม และ เขา ทั้งหลาย จะ เป็น ประชาชน ของ เรา และ เรา จะ เป็น พระเจ้า ของ เขา ทั้งหลาย ด้วย ความ จริง และ ความชอบ ธรรม
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok