A A A A A
เศคาริยาห์ ๘
พระยาห์เวห์จอมทัพตรัสดังนี้ว่า ดูสิ เราจะช่วยประชากรของเราให้พ้นจากประเทศตะวันออกและจากประเทศตะวันตก
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

พระยาห์เวห์ผู้ทรงฤทธิ์ตรัสว่า “เราจะช่วยประชากรของเราจากประเทศต่างๆ ทางตะวันออกและตะวันตก
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

นี่​คือ​สิ่ง​ที่​พระยาห์เวห์​ผู้มีฤทธิ์ทั้งสิ้น​พูด คือ “เรา​กำลัง​จะ​ช่วยกู้​คน​ของเรา​จาก​แผ่นดิน​ทาง​ทิศตะวันออก และ​ทาง​ทิศตะวันตก
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

พระเจ้าจอมโยธาตรัสดังนี้ว่า ดูเถิด เราจะช่วยประชากรของเราให้พ้นจากประเทศตะวันออกและจากประเทศตะวันตก
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสดังนี้ว่า ดูเถิด เราจะช่วยประชาชนของเราให้รอดพ้นจากประเทศตะวันออกและจากประเทศตะวันตก
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

พระ เยโฮ วาห์จอม โยธา ตรัส ดังนี้ ว่า ดูเถิด เรา จะ ช่วย ประชาชน ของ เรา ให้ รอด พ้น จาก ประเทศ ตะวันออก และ จาก ประเทศ ตะวันตก
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok