A A A A A
เศคาริยาห์ ๘
พระยาห์เวห์จอมทัพตรัสดังนี้ว่า ถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องประหลาดสำหรับประชาชนที่เหลืออยู่ในสมัยนี้แล้ว พระยาห์เวห์จอมทัพตรัสว่า ก็ควรจะประหลาดสำหรับเราด้วยหรือ?
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

พระยาห์เวห์ผู้ทรงฤทธิ์ตรัสว่า “มันอาจดูเป็นไปไม่ได้สำหรับชนหยิบมือที่เหลืออยู่นี้ แต่สำหรับเราแล้วมันจะเป็นไปไม่ได้เชียวหรือ?” พระยาห์เวห์ผู้ทรงฤทธิ์ประกาศดังนั้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

นี่​คือ​สิ่ง​ที่​พระยาห์เวห์​ผู้มีฤทธิ์ทั้งสิ้น​ถาม​คือ “ถึงแม้​มัน​จะ​ดู​เหมือน​เป็นไป​ไม่ได้​ใน​สายตา​ของ​คน​ที่​ยัง​เหลืออยู่​ใน​ปัจจุบัน​นี้ นั่น​หมายความ​ว่า​มัน​จะ​เป็นไป​ไม่ได้​ใน​สายตา​ของเรา​ด้วยหรือ” พระยาห์เวห์​ผู้มีฤทธิ์ทั้งสิ้น​ถาม
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

พระเจ้าจอมโยธาตรัสดังนี้ว่า ถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องประหลาดในสายตาของประชาชนที่เหลืออยู่ในสมัยนี้แล้ว พระเจ้าจอมโยธาตรัสว่า ก็ควรจะประหลาดในสายตาของเราด้วยซี
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสดังนี้ว่า ถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องประหลาดในสายตาของประชาชนที่เหลืออยู่ในสมัยนี้แล้ว พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสว่า ก็น่าจะประหลาดในสายตาของเราด้วยมิใช่หรือ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

พระ เยโฮ วาห์จอม โยธา ตรัส ดังนี้ ว่า ถ้า เรื่อง นี้ เป็น เรื่อง ประหลาด ใน สายตา ของ ประชาชน ที่ เหลือ อยู่ ใน สมัย นี้ แล้ว พระ เยโฮ วาห์จอม โยธา ตรัส ว่า ก็ น่า จะ ประหลาด ใน สายตา ของ เรา ด้วย มิ ใช่ หรือ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok