A A A A A
เศคาริยาห์ ๘
พระยาห์เวห์ตรัสดังนี้ว่า เราจะกลับไปยังศิโยน และอยู่ท่ามกลางเยรูซาเล็ม และเขาจะเรียกเยรูซาเล็มว่าเมืองซื่อตรง และเรียกภูเขาของพระยาห์เวห์จอมทัพว่าภูเขาบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้ว่า “เราจะกลับมาหาศิโยน มาอยู่ในเยรูซาเล็ม แล้วเยรูซาเล็มจะได้ชื่อว่า ‘นครแห่งความจริง’ และภูเขาของพระยาห์เวห์ผู้ทรงฤทธิ์จะได้ชื่อว่า ‘ภูเขาศักดิ์สิทธิ์’ ”
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

พระยาห์เวห์​พูด​อย่างนี้ คือ ‘เรา​ได้​กลับ​มา​ยัง​ศิโยน และ​เรา​จะ​อาศัย​อยู่​ท่ามกลาง​เยรูซาเล็ม ดังนั้น​เยรูซาเล็ม​จะ​มี​ชื่อ​เรียกว่า “เมือง​แห่ง​ความสัตย์ซื่อ” และ​ภูเขา​ของ​พระยาห์เวห์​ผู้มีฤทธิ์ทั้งสิ้น จะ​มี​ชื่อ​เรียกว่า “ภูเขา​อัน​ศักดิ์สิทธิ์”’”
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

พระเจ้าตรัสดังนี้ว่า เราจะกลับไปยังศิโยน และอยู่ท่ามกลางเยรูซาเล็ม และเขาจะเรียกเยรูซาเล็มว่าเมืองซื่อตรง และเรียกภูเขาของพระเจ้าจอมโยธาว่าภูเขาบริสุทธิ์
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ว่า เรากลับไปยังศิโยน และจะอยู่ท่ามกลางเยรูซาเล็ม และเขาจะเรียกเยรูซาเล็มว่าเมืองแห่งความจริง และเรียกภูเขาของพระเยโฮวาห์จอมโยธาว่าภูเขาบริสุทธิ์
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

พระ เยโฮ วาห์ตรัส ดังนี้ ว่า เรา กลับ ไป ยัง ศิโยน และ จะ อยู่ ท่ามกลาง เยรูซา เล็ม และ เขา จะ เรียก เยรูซา เล็ม ว่า เมือง แห่ง ความ จริง และ เรียก ภูเขา ของ พระ เยโฮ วาห์จอม โยธา ว่า ภูเขา บริสุทธิ์
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok