A A A A A
เศคาริยาห์ ๘
๒๓
พระยาห์เวห์จอมทัพตรัสดังนี้ว่า ในสมัยนั้น 10 คนจากทุกชาติทุกภาษา จะยึดชายเสื้อคลุมของยิวคนหนึ่งไว้แล้วกล่าวว่า ‘ขอให้เราไปกับท่านทั้งหลายเถิด เพราะเราได้ยินว่า พระเจ้าสถิตกับพวกท่าน’ ”
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๒๓
พระยาห์เวห์ผู้ทรงฤทธิ์ตรัสว่า “เมื่อถึงเวลานั้นชายสิบคนจากทุกชาติทุกภาษาจะยึดชายเสื้อคลุมของชาวยิวคนหนึ่งไว้และกล่าวว่า ‘ขอเราไปกับท่านเถิด เพราะเราได้ยินมาว่าพระเจ้าสถิตกับท่าน’ ”
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๒๓
นี่​คือ​สิ่ง​ที่​พระยาห์เวห์​ผู้มีฤทธิ์ทั้งสิ้น​พูด คือ “ใน​วัน​เหล่านั้น ชาวยิว​แต่ละคน จะ​โดน​คน​ต่าง​ชาติ​สิบคน​ที่​พูด​คนละ​ภาษา เข้า​มา​จับ ใช่แล้ว​คือ​มา​จับ​ชาย​เสื้อคลุม​ของ​พวกเขา และ​พูดว่า ‘ขอ​พวกเรา​ไป​กับ​พวกท่าน​ด้วยเถิด เพราะ​เรา​ได้ยิน​ว่า​พระเจ้า​สถิต​กับ​พวกท่าน’”
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๒๓
พระเจ้าจอมโยธาตรัสดังนี้ว่า ในสมัยนั้นสิบคนจากประชาชาติทุกๆภาษา จะยึดชายเสื้อคลุมของยิวคนหนึ่งไว้แล้วกล่าวว่า ‘ขอให้เราไปกับท่านทั้งหลายเถิด เพราะเราได้ยินว่า พระเจ้าทรงสถิตกับพวกท่าน’ ”
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๒๓
พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสดังนี้ว่า ต่อมาในสมัยนั้นสิบคนจากประชาชาติทุกๆภาษาจะยึดชายเสื้อคลุมของยิวคนหนึ่งไว้แล้วกล่าวว่า `ขอให้เราไปกับท่านเถิด เพราะเราได้ยินว่าพระเจ้าทรงสถิตกับท่าน'"
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๒๓
พระ เยโฮ วาห์จอม โยธา ตรัส ดังนี้ ว่า ต่อ มา ใน สมัย นั้น สิบ คน จาก ประชาชาติ ทุกๆ ภาษา จะ ยึด ชาย เสื้อ คลุม ของ ยิวคน หนึ่ง ไว้ แล้ว กล่าว ว่า ` ขอ ให้ เรา ไป กับ ท่าน เถิด เพราะ เรา ได้ยิน ว่า พระเจ้า ทรง สถิต กับ ท่าน ' "
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok