A A A A A
เศคาริยาห์ ๘
๒๐
“พระยาห์เวห์จอมทัพตรัสดังนี้ว่า ชนชาติทั้งหลายยังจะมา คือประชาชนที่ยังอาศัยอยู่ในเมืองทั้งหลาย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๒๐
พระยาห์เวห์ผู้ทรงฤทธิ์ตรัสว่า “ชนชาติต่างๆ และคนที่อาศัยอยู่ในนครต่างๆ หลายแห่งยังจะมา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๒๐
นี่​คือ​สิ่ง​ที่​พระยาห์เวห์​ผู้มีฤทธิ์ทั้งสิ้น​พูด คือ “ใน​อนาคต​ผู้คน​และ​พลเมือง​จาก​หลายๆ​เมือง​จะ​มา​ที่​เยรูซาเล็ม
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๒๐
“พระเจ้าจอมโยธาตรัสดังนี้ว่า ชนชาติทั้งหลายยังจะมา คือประชาชนที่ยังอาศัยอยู่ในหัวเมืองอันมากมาย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๒๐
พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสดังนี้ว่า ชนชาติทั้งหลายยังจะมา คือประชาชนที่ยังอาศัยอยู่ในหัวเมืองอันมากมาย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๒๐
เยรูซา เล็ม จะ เป็น เมืองหลวง ของ ทั้ง โลก พระ เยโฮ วาห์จอม โยธา ตรัส ดังนี้ ว่า ชน ชาติ ทั้งหลาย ยัง จะ มา คือ ประชาชน ที่ ยัง อาศัย อยู่ ใน หัวเมือง อัน มากมาย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok