A A A A A
เศคาริยาห์ ๘
“พระยาห์เวห์จอมทัพตรัสดังนี้ว่า เราหวงแหนศิโยนด้วยความหวงแหนอันยิ่งใหญ่และเราหวงแหนเธอด้วยความกริ้วมาก
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

พระยาห์เวห์ผู้ทรงฤทธิ์ตรัสว่า “เราหวงแหนศิโยนยิ่งนัก เราหวงแหนด้วยใจที่รุ่มร้อน”
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

“นี่​คือ​สิ่ง​ที่​พระยาห์เวห์​ผู้มีฤทธิ์ทั้งสิ้น​พูด ‘เรา​หึงหวง​ศิโยน ด้วย​ความหึงหวง​มาก เรา​หึงหวง​เธอ​อย่าง​แรงกล้า’
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

“พระเจ้าจอมโยธาตรัสดังนี้ว่า เราหวงแหนศิโยนด้วยความหวงแหนอันยิ่งใหญ่และเราหวงแหนเธอด้วยความกริ้วมาก
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

"พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสดังนี้ว่า เราหวงแหนศิโยนด้วยความหวงแหนอันยิ่งใหญ่ และเราหวงแหนเธอด้วยความกริ้วมาก
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

" พระ เยโฮ วาห์จอม โยธา ตรัส ดังนี้ ว่า เรา หวงแหน ศิโยน ด้วย ความ หวงแหน อัน ยิ่ง ใหญ่ และ เรา หวงแหน เธอ ด้วย ความ กริ้ว มาก
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok