A A A A A
เศคาริยาห์ ๘
๑๙
“พระยาห์เวห์จอมทัพตรัสดังนี้ว่า การอดอาหารในเดือนที่ 4 การอดอาหารในเดือนที่ 5 และการอดอาหารในเดือนที่ 7 และการอดอาหารในเดือนที่ 10 จะเป็นที่ให้ความบันเทิงและความร่าเริง และเป็นการเลี้ยงที่สร้างความชื่นชมแก่พงศ์พันธุ์ยูดาห์ เพราะเหตุนั้นเจ้าจงรักความเที่ยงตรงและสันติภาพ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๙
พระยาห์เวห์ผู้ทรงฤทธิ์ตรัสว่า “การถืออดอาหารในเดือนที่สี่ เดือนที่ห้า เดือนที่เจ็ด และเดือนที่สิบ จะเป็นเวลาแห่งความชื่นชมยินดีและเปรมปรีดิ์ และเป็นเทศกาลแห่งความสุขสำหรับยูดาห์ ฉะนั้นจงรักความจริงและสันติภาพ”
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๙
“นี่​คือ​สิ่ง​ที่​พระยาห์เวห์​ผู้มีฤทธิ์ทั้งสิ้น​พูด ‘วัน​อดอาหาร​ใน​เดือน​สี่ เดือน​ห้า เดือน​เจ็ด​และ​เดือน​สิบ จะ​กลายเป็น​เวลา​ชื่นชม​ยินดี​และ​เฉลิม​ฉลอง​กัน เป็น​เทศกาล​แห่ง​ความสุข​สำหรับ​คนยูดาห์ แต่​พวกเจ้า​จะต้อง​รัก​ความจริง​และ​รัก​สันติภาพ’”
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๙
“พระเจ้าจอมโยธาตรัสดังนี้ว่า การอดอาหารในเดือนที่สี่ การอดอาหารในเดือนที่ห้า และการอดอาหารในเดือนที่เจ็ด และการอดอาหารในเดือนที่สิบ จะเป็นที่ให้ความบันเทิงและความร่าเริง และเป็นการเลี้ยงที่ให้ชื่นชมแก่พงศ์พันธุ์ยูดาห์ เหตุฉะนั้นเจ้าจงรักความเที่ยงตรงและสันติภาพ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๙
"พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสดังนี้ว่า การอดอาหารในเดือนที่สี่ การอดอาหารในเดือนที่ห้าและการอดอาหารในเดือนที่เจ็ด และการอดอาหารในเดือนที่สิบ จะเป็นที่ให้ความบันเทิงและความร่าเริง และเป็นการเลี้ยงที่ให้ชื่นชมแก่วงศ์วานยูดาห์ เหตุฉะนั้นเจ้าจงรักความจริงและสันติภาพ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๙
" พระ เยโฮ วาห์จอม โยธา ตรัส ดังนี้ ว่า การ อด อาหาร ใน เดือน ที่ สี่ การ อด อาหาร ใน เดือน ที่ ห้า และ การ อด อาหาร ใน เดือน ที่ เจ็ด และ การ อด อาหาร ใน เดือน ที่ สิบ จะ เป็น ที่ ให้ ความ บันเทิง และ ความ ร่าเริง และ เป็นการ เลี้ยง ที่ ให้ ชื่นชม แก่ วงศ์วาน ยูดาห์ เหตุ ฉะนั้น เจ้า จงรัก ความ จริง และ สันติภาพ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok