A A A A A
เศคาริยาห์ ๘
๑๖
ต่อไปนี้เป็นสิ่งที่พวกเจ้าต้องทำ จงพูดความจริงแก่กันและกัน จงให้การพิพากษาที่ประตูเมืองของเจ้าเที่ยงตรงและนำไปสู่สันติภาพ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๖
เจ้าจงทำอย่างนี้คือ จงพูดความจริงต่อกัน จงตัดสินความในศาลอย่างถูกต้องและเที่ยงธรรม
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๖
พวกเจ้า​จะ​ต้อง​ทำ​สิ่ง​เหล่านี้ คือ ให้​พูด​แต่​ความจริง​เท่านั้น​ต่อ​เพื่อน​บ้าน​ของตน ให้​ตัดสิน​อย่าง​ยุติธรรม​ใน​ศาล​เพื่อ​ก่อ​ให้เกิด​สันติภาพ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๖
ต่อไปนี้เป็นสิ่งที่เจ้าทั้งหลายพึงกระทำ จงพูดความจริงแก่กันและกัน จงให้การพิพากษาที่ประตูเมืองของเจ้าเที่ยงตรงและกระทำเพื่อศานติ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๖
ต่อไปนี้เป็นสิ่งที่เจ้าทั้งหลายพึงกระทำ จงต่างคนต่างพูดความจริงกับเพื่อนบ้าน จงให้การพิพากษาที่ประตูเมืองของเจ้าเป็นตามความจริงและกระทำเพื่อสันติ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๖
ต่อ ไป นี้ เป็น สิ่ง ที่ เจ้า ทั้งหลาย พึง กระทำ จง ต่าง คน ต่าง พูด ความ จริง กับ เพื่อนบ้าน จง ให้การ พิพากษา ที่ ประตู เมือง ของ เจ้า เป็น ตาม ความ จริง และ กระทำ เพื่อ สันติ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok