A A A A A
เศคาริยาห์ ๘
๑๔
“เพราะพระยาห์เวห์จอมทัพตรัสดังนี้ว่า เมื่อบรรพบุรุษของเจ้ายั่วเย้าให้เราโกรธนั้น เราก็ตั้งใจว่าจะลงโทษเจ้า ในเวลานั้นเราไม่ยอมหย่อนความตั้งใจลง พระยาห์เวห์จอมทัพตรัสดังนี้แหละ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๔
พระยาห์เวห์ผู้ทรงฤทธิ์ตรัสว่า “ตามที่เราเคยตัดสินใจนำภัยพิบัติมายังเจ้าและไม่ปรานีเจ้า ตอนที่บรรพบุรุษของเจ้าทำให้เราโกรธ” พระยาห์เวห์ผู้ทรงฤทธิ์ตรัสดังนั้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๔
นี่​คือ​สิ่ง​ที่​พระยาห์เวห์​ผู้มีฤทธิ์ทั้งสิ้น​พูด คือ “เรา​เคย​ตั้งใจ​จะ​ทำ​ให้​เกิด​ความหายนะ​ขึ้น​กับเจ้า ตอน​ที่​บรรพบุรุษ​ของเจ้า​ทำ​ให้​เรา​โกรธ และ​เรา​ก็​ไม่ได้​เปลี่ยนใจ” พระยาห์เวห์​ผู้มีฤทธิ์ทั้งสิ้น​พูดว่า​อย่างนั้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๔
“เพราะพระเจ้าจอมโยธาตรัสดังนี้ว่า เมื่อบรรพบุรุษของเจ้ายั่วเย้าให้เราโกรธนั้น เราก็ตั้งใจว่าจะลงโทษเจ้า เรามิได้หย่อนความตั้งใจลง พระเจ้าจอมโยธาตรัสดังนี้แหละ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๔
เพราะพระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสดังนี้ว่า เมื่อบรรพบุรุษของเจ้ายั่วเย้าให้เราโกรธนั้น เราก็ตั้งใจว่าจะลงโทษเจ้า เรามิได้หย่อนความตั้งใจลง พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสดังนี้แหละ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๔
เพราะ พระ เยโฮ วาห์จอม โยธา ตรัส ดังนี้ ว่า เมื่อ บรรพบุรุษ ของ เจ้า ยั่วเย้า ให้ เรา โกรธ นั้น เรา ก็ ตั้งใจ ว่า จะ ลงโทษ เจ้า เรา มิได้ หย่อน ความ ตั้งใจ ลง พระ เยโฮ วาห์จอม โยธา ตรัส ดังนี้ แหละ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok