A A A A A
เศคาริยาห์ ๘
๑๒
เพราะว่าจะมีการหว่านความสมบูรณ์พูนสุข เถาองุ่นจะมีลูกและแผ่นดินจะให้ผล และท้องฟ้าจะให้น้ำค้าง และเราจะทำให้ประชาชนที่เหลืออยู่นี้ถือกรรมสิทธิ์สิ่งเหล่านี้ทั้งหมด
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๒
“เมล็ดจะงอกงาม เถาองุ่นจะออกผล ผืนแผ่นดินจะให้พืชผล และฟ้าจะหยาดน้ำค้างลงมา เราจะมอบสิ่งทั้งปวงนี้ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของชนหยิบมือที่เหลืออยู่
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๒
“พวกเขา​จะ​หว่าน​เมล็ดพืช​ใน​เวลา​ที่​สงบศึก ต้นองุ่น​จะ​ออกผล​ของมัน ผืนดิน​จะ​ให้​ผลผลิต ท้องฟ้า​จะ​ให้​ฝน และ​เรา​จะ​ยก​สิ่ง​เหล่านี้​ทั้งหมด​ให้​เป็น​สมบัติ​ของคน​ของเรา​ที่​ยัง​เหลืออยู่
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๒
เพราะว่าจะมีการหว่านความสมบูรณ์พูนสุข เถาองุ่นจะมีลูกและแผ่นดินจะให้ผล และท้องฟ้าจะให้น้ำค้าง และเราจะกระทำให้ประชาชนที่เหลืออยู่นี้ ถือกรรมสิทธิ์สิ่งเหล่านี้ทั้งหมด
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๒
เพราะว่าเมล็ดพืชจะเกิดเจริญงอกงาม เถาองุ่นจะมีลูกและแผ่นดินจะให้ผล และท้องฟ้าจะให้น้ำค้าง และเราจะกระทำให้ประชาชนที่เหลืออยู่นี้ถือกรรมสิทธิ์สิ่งเหล่านี้ทั้งหมด
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๒
เพราะว่า เมล็ด พืช จะ เกิด เจริญ งอกงาม เถา องุ่น จะ มี ลูก และ แผ่นดิน จะ ให้ ผล และ ท้อง ฟ้า จะ ให้ น้ำค้าง และ เรา จะ กระทำ ให้ ประชาชน ที่ เหลือ อยู่ นี้ ถือ กรรมสิทธิ์ สิ่ง เหล่า นี้ ทั้งหมด
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok