A A A A A
เศคาริยาห์ ๘
๑๑
พระยาห์เวห์จอมทัพตรัสว่า ในสมัยนี้เราจะไม่ทำต่อประชาชนที่เหลืออยู่นี้เหมือนอย่างสมัยก่อน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๑
แต่เดี๋ยวนี้เราจะไม่ทำกับชนหยิบมือที่เหลืออยู่เหมือนในอดีต” พระยาห์เวห์ผู้ทรงฤทธิ์ประกาศดังนั้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๑
แต่​ตอนนี้ จะ​ไม่เหมือน​ตอนนั้น​อีกแล้ว เรา​จะ​เป็น​พระเจ้า​ของ​คน​ที่​ยัง​เหลืออยู่​พวกนี้” พระยาห์เวห์​ผู้มีฤทธิ์ทั้งสิ้น​พูดว่า​อย่างนั้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๑
พระเจ้าจอมโยธาตรัสว่า บัดนี้เราจะไม่กระทำต่อประชาชนที่เหลืออยู่นี้อย่างกับสมัยก่อน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๑
พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสว่า แต่บัดนี้เราจะไม่กระทำต่อประชาชนที่เหลืออยู่นี้อย่างกับสมัยก่อน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๑
พระ เยโฮ วาห์จอม โยธา ตรัส ว่า แต่ บัดนี้ เรา จะ ไม่ กระทำ ต่อ ประชาชน ที่ เหลือ อยู่ นี้ อย่าง กับ สมัย ก่อน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok