A A A A A
เศคาริยาห์ ๑๔
นี่แน่ะ จะมีวันหนึ่งมาถึงเพื่อพระยาห์เวห์ เมื่อทรัพย์สินที่เขาริบไปจากเจ้านั้น เขาจะแบ่งกันท่ามกลางเจ้า
เพราะเราจะรวบรวมประชาชาติทั้งสิ้นให้ทำศึกกับเยรูซาเล็ม เมืองนั้นจะถูกยึด ทรัพย์ในบ้านจะถูกปล้นและผู้หญิงจะถูกข่มขืน พลเมืองครึ่งหนึ่งจะตกไปเป็นเชลย แต่ประชาชนส่วนที่เหลืออยู่จะไม่ถูกตัดออกเสียจากเมือง
แล้วพระยาห์เวห์จะเสด็จออกไปต่อสู้กับประชาชาติเหล่านั้น เหมือนเมื่อพระองค์ทรงต่อสู้ในวันสงคราม
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

วันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าใกล้จะมาถึงแล้วเมื่อพวกเจ้าแบ่งของที่ริบมาได้ในหมู่พวกเจ้า
เราจะรวบรวมประชาชาติทั้งมวลมาสู้รบกับเยรูซาเล็ม กรุงนั้นจะถูกยึด บ้านเรือนถูกปล้น ข้าวของถูกริบ พวกผู้หญิงถูกข่มขืน ประชาชนครึ่งเมืองถูกจับไปเป็นเชลย ส่วนที่เหลือจะยังคงอยู่ในกรุงนั้น
แล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมาสู้รบกับชนชาติเหล่านั้นเหมือนในยามศึก
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

ดูสิ วันเวลา​ของ​พระยาห์เวห์​กำลัง​มา และ​ของ​ที่​มีค่า​ของเจ้า​ที่​ถูก​ปล้น​ไป​จะ​ถูก​แบ่ง​ตรงหน้า​ของเจ้า
เรา​จะ​รวบรวม​ชนชาติ​ทั้งหมด​มา​ต่อสู้​กับ​เมือง​เยรูซาเล็ม เมือง​จะ​ถูก​ยึด บ้าน​ต่างๆ​จะ​ถูกปล้น และ​ผู้หญิง​จะ​ถูก​ข่มขืน ครึ่งหนึ่ง​ของ​เมือง​จะ​ถูก​จับ​ไป​เป็นเชลย แต่​คน​ที่เหลือ​จะ​ไม่ถูก​กำจัด​ไป​จาก​เมือง
แล้ว​พระยาห์เวห์​ก็​จะ​ออก​ไป​สู้รบ​กับ​ชนชาติ​ต่างๆ​เหล่านั้น เหมือนกับ​ที่​พระองค์​ทำ​ประจำ​ใน​ช่วง​สงคราม
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

ดูเถิด วันแห่งพระเจ้ามาถึงแล้ว เมื่อทรัพย์สินที่เขาริบไปจากเจ้านั้น เขาจะแบ่งกันท่ามกลางเจ้า
เพราะเราจะรวบรวมประชาชาติทั้งสิ้นให้ทำศึกกับเยรูซาเล็ม เมืองนั้นจะถูกยึด เขาจะปล้นเอาทรัพย์ในเรือนและข่มขืนผู้หญิง พลเมืองครึ่งหนึ่งจะตกไปเป็นเชลย ประชาชนส่วนที่เหลืออยู่จะไม่ถูกตัดออกเสียจากเมือง
แล้วพระเจ้าจะเสด็จออกไปต่อสู้กับประชาชาติเหล่านั้น เหมือนเมื่อพระองค์ทรงต่อสู้ในวันสงคราม
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

ดูเถิด วันแห่งพระเยโฮวาห์มาใกล้แล้ว เมื่อทรัพย์สินที่เขาริบไปจากเจ้านั้น เขาจะแบ่งกันท่ามกลางเจ้า
เพราะเราจะรวบรวมประชาชาติทั้งสิ้นให้ทำศึกกับเยรูซาเล็ม เมืองนั้นจะถูกยึด บ้านเรือนจะถูกปล้นสะดมและผู้หญิงจะถูกข่มขืน พลเมืองครึ่งหนึ่งจะตกไปเป็นเชลย ประชาชนส่วนที่เหลืออยู่จะไม่ถูกตัดออกเสียจากเมือง
แล้วพระเยโฮวาห์จะเสด็จออกไปต่อสู้กับประชาชาติเหล่านั้น เหมือนเมื่อพระองค์ทรงต่อสู้ในวันสงคราม
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

สงคราม อัน บริสุทธิ์ ของ พระ คริสต์ ปฏิปักษ์ ต่อ พระ คริสต์ และ กองทัพ ของ เขา จะ ถูก ทำลาย ( ว ว 19 : 11 - 21 ) ดูเถิด วัน แห่ง พระ เยโฮ วาห์มา ใกล้ แล้ว เมื่อ ทรัพย์สิน ที่ เขา ริบ ไป จาก เจ้า นั้น เขา จะ แบ่ง กันท่า มก ลาง เจ้า
เพราะ เรา จะ รวบรวม ประชาชาติ ทั้งสิ้น ให้ ทำ ศึก กับ เยรูซา เล็ม เมือง นั้น จะ ถูก ยึด บ้านเรือน จะ ถูก ปล้น สะดม และ ผู้หญิง จะ ถูก ข่มขืน พลเมือง ครึ่ง หนึ่ง จะ ตก ไป เป็น เชลย ประชาชน ส่วน ที่ เหลือ อยู่ จะ ไม่ ถูก ตัด ออก เสีย จาก เมือง
แล้ว พระ เยโฮ วาห์จะ เสด็จ ออก ไป ต่อสู้ กับ ประชาชาติ เหล่า นั้น เหมือน เมื่อ พระองค์ ทรง ต่อสู้ ใน วัน สงคราม
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok