A A A A A
เศคาริยาห์ ๑๔
ในวันนั้นน้ำพุจะไหลออกจากเยรูซาเล็ม ครึ่งหนึ่งจะไหลไปสู่ทะเลด้านตะวันออก และครึ่งหนึ่งจะไหลไปสู่ทะเลด้านตะวันตก จะไหลเรื่อยไปทั้งในฤดูร้อนและฤดูหนาว
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

ในวันนั้นน้ำแห่งชีวิตจะไหลออกมาจากเยรูซาเล็ม ครึ่งหนึ่งไหลลงทะเลตายทางตะวันออก อีกครึ่งหนึ่งไหลลงทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทางตะวันตก ไหลตลอดทั้งในฤดูร้อนและฤดูหนาว
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

ใน​วันนั้น​น้ำ​จะ​ไหล​ออกไป​จาก​เมือง​เยรูซาเล็ม น้ำ​ครึ่งหนึ่ง​จะ​ไหล​ไปลง​ทะเล​ตาย​ทาง​ทิศ​ตะวันออก น้ำ​อีก​ครึ่งหนึ่ง​จะ​ไหล​ไปลง​ทะเล​เมดิเตอร์เรเนียน​ทาง​ทิศ​ตะวันตก มัน​จะ​ไหล​ทั้ง​หน้าร้อน​และ​หน้าหนาว​ไม่​หยุดหย่อน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

ในวันนั้นน้ำพุจะไหลออกจากเยรูซาเล็ม ครึ่งหนึ่งจะไหลไปสู่ทะเลด้านตะวันออก และครึ่งหนึ่งจะไหลไปสู่ทะเลด้านตะวันตก ในฤดูร้อนก็จะไหลเรื่อยไปดังในฤดูหนาว
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

ในวันนั้นน้ำแห่งชีวิตจะไหลออกจากเยรูซาเล็ม ครึ่งหนึ่งจะไหลไปสู่ทะเลด้านตะวันออก และครึ่งหนึ่งจะไหลไปสู่ทะเลด้านตะวันตก ในฤดูร้อนก็จะไหลเรื่อยไปดังในฤดูหนาว
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

แม่น้ำ สาย ใหม่ ไหล จาก เยรูซา เล็ม ไป ถึง ทะเล เกลือ และ ทะเล เมดิเตอเรเนียน ( อส ค 47 : 1 - 12 ) ใน วัน นั้น น้ำ แห่ง ชีวิต จะ ไหล ออก จาก เยรูซา เล็ม ครึ่ง หนึ่ง จะ ไหล ไป สู่ ทะเล ด้าน ตะวันออก และ ครึ่ง หนึ่ง จะ ไหล ไป สู่ ทะเล ด้าน ตะวันตก ใน ฤดู ร้อน ก็ จะ ไหล เรื่อย ไป ดัง ใน ฤดู หนาว
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok