A A A A A
เศคาริยาห์ ๑๔
๒๐
และในวันนั้น ลูกพรวนที่ผูกม้าจะมีคำจารึกว่า “บริสุทธิ์แด่พระยาห์เวห์” และหม้อปรุงอาหารซึ่งอยู่ในพระนิเวศของพระยาห์เวห์จะเป็นเหมือนชามซึ่งอยู่หน้าแท่นบูชา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๒๐
ในวันนั้นลูกพรวนที่ตัวม้าจะมีข้อความจารึกว่า “บริสุทธิ์แด่องค์พระผู้เป็นเจ้า” และหม้อหุงต้มในพระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะเป็นเหมือนภาชนะศักดิ์สิทธิ์หน้าแท่นบูชา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๒๐
ใน​วันนั้น แม้แต่​กระพรวน​ที่​ติด​ม้า จะ​มี​คำ​จารึก​ว่า “เป็น​ของ​ศักดิ์สิทธิ์​สำหรับ​พระยาห์เวห์” และ​พวก​หม้อหุงต้ม​ใน​วิหาร​ของ​พระยาห์เวห์ จะ​ต้อง​ถือ​ว่า​ศักดิ์สิทธิ์ เหมือนกับ​ชาม​ประพรม​ต่างๆ​ที่​ตั้ง​อยู่​ต่อหน้า​แท่นบูชา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๒๐
และในวันนั้น ลูกพรวนที่ผูกม้าจะมีคำจารึกว่า “บริสุทธิ์แด่พระเจ้า” และหม้อซึ่งอยู่ในพระนิเวศของพระเจ้าจะเป็นเหมือนชามซึ่งอยู่หน้าแท่นบูชา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๒๐
และในวันนั้นลูกพรวนที่ผูกม้าจะมีคำจารึกว่า "บริสุทธิ์แด่พระเยโฮวาห์" และหม้อซึ่งอยู่ในพระนิเวศของพระเยโฮวาห์จะเป็นเหมือนชามซึ่งอยู่หน้าแท่นบูชา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๒๐
และ ใน วัน นั้น ลูกพรวน ที่ ผูก ม้า จะ มี คำ จารึก ว่า " บริสุทธิ์ แด่ พระ เยโฮวาห์ " และ หม้อ ซึ่ง อยู่ ใน พระ นิเวศ ของ พระ เยโฮ วาห์จะ เป็น เหมือน ชาม ซึ่ง อยู่ หน้า แท่น บูชา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok