A A A A A
เศคาริยาห์ ๑๔
๑๘
และถ้าตระกูลอียิปต์ไม่ขึ้นไปปรากฏตัวที่นั่นก็จะไม่รับฝนเหมือนกัน เขาจะรับภัยพิบัติเหมือน ภัยพิบัติซึ่งพระยาห์เวห์ทรงใช้โจมตีประชาชาติอื่นๆ ซึ่งไม่ขึ้นไปถือเทศกาลอยู่เพิง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๘
หากชาวอียิปต์ไม่ยอมขึ้นมาร่วม เขาจะไม่ได้รับฝน องค์พระผู้เป็นเจ้า จะทรงบันดาลภัยพิบัติให้เกิดแก่อียิปต์ เป็นภัยพิบัติอย่างเดียวกับที่ทรงให้เกิดแก่ประชาชาติที่ไม่ขึ้นไปร่วมฉลองเทศกาลอยู่เพิง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๘
ถ้า​ประชาชน​ของ​อียิปต์​ไม่ยอม​ขึ้นมา​เมือง​เยรูซาเล็ม พระยาห์เวห์​ก็​จะ​ให้​ภัยพิบัติ​ที่​เคย​เกิด​กับ​ชนชาติ​อื่นๆ​ที่​ไม่ยอม​ขึ้นมา​ร่วม​เฉลิม​ฉลอง​เทศกาล​อยู่เพิง เกิดขึ้น​กับ​คนอียิปต์​พวกนั้น​ด้วย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๘
และถ้าตระกูลอียิปต์ไม่ขึ้นไปปรากฏตัวที่นั่น เขาก็จะบังเกิดภัยพิบัติไม่เหมือนภัยพิบัติซึ่งพระเจ้าทรงใช้โจมตีประชาชาติอื่นๆ ซึ่งไม่ขึ้นไปถือเทศกาลอยู่เพิง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๘
และถ้าครอบครัวแห่งอียิปต์ ซึ่งขาดฝนแล้ว ไม่ขึ้นไปปรากฏตัวที่นั่น ก็จะบังเกิดภัยพิบัติด้วย ซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงใช้โจมตีประชาชาติอื่นๆซึ่งไม่ขึ้นไปถือเทศกาลอยู่เพิง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๘
และ ถ้า ครอบครัว แห่ง อียิปต์ ซึ่ง ขาด ฝน แล้ว ไม่ ขึ้น ไป ปรากฏ ตัว ที่ นั่น ก็ จะ บังเกิด ภัย พิบัติ ด้วย ซึ่ง พระ เยโฮ วาห์ทรง ใช้ โจมตี ประชาชาติ อื่นๆ ซึ่ง ไม่ ขึ้น ไป ถือ เทศกาล อยู่ เพิง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok