A A A A A
เศคาริยาห์ ๑๔
๑๗
ถ้าตระกูลใดในพื้นพิภพไม่ขึ้นไปยังเยรูซาเล็ม เพื่อนมัสการกษัตริย์คือพระยาห์เวห์จอมทัพ ฝนก็จะไม่ตกให้เขาเหล่านั้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๗
ชนชาติใดๆ ทั่วโลกที่ไม่ไปนมัสการองค์กษัตริย์พระยาห์เวห์ผู้ทรงฤทธิ์ พวกเขาจะไม่ได้รับฝน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๗
ถ้า​มี​เผ่า​ไหน​ใน​โลกนี้ ไม่ยอม​ขึ้นมา​เยรูซาเล็ม​เพื่อ​นมัสการ​กษัตริย์​คือ​พระยาห์เวห์​ผู้มีฤทธิ์ทั้งสิ้น ก็​จะ​ไม่มี​ฝนตก​ลงมา​ให้​กับ​พวกเขา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๗
ถ้าตระกูลใดในพื้นพิภพไม่ขึ้นไปยังเยรูซาเล็ม เพื่อนมัสการกษัตริย์คือพระเจ้าจอมโยธา ฝนก็จะไม่ตกเหนือเขาเหล่านั้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๗
ถ้าครอบครัวใดในพื้นพิภพไม่ขึ้นไปยังเยรูซาเล็มเพื่อนมัสการกษัตริย์ คือพระเยโฮวาห์จอมโยธา ฝนก็จะไม่ตกเหนือเขาเหล่านั้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๗
ถ้า ครอบครัว ใด ใน พื้น พิภพ ไม่ ขึ้น ไป ยัง เยรูซา เล็ม เพื่อ นมัสการ กษัตริย์ คือ พระ เยโฮ วาห์จอม โยธา ฝน ก็ จะ ไม่ ตก เหนือ เขา เหล่า นั้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok