A A A A A
เศคาริยาห์ ๑๔
๑๕
และภัยพิบัติที่เหมือนภัยพิบัติอย่างนี้จะโจมตีม้า ล่อ อูฐ ลา และไม่ว่าสัตว์เลี้ยงชนิดใดซึ่งมีอยู่ในค่ายเหล่านั้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๕
ภัยพิบัติคล้ายคลึงกันจะเกิดกับม้า ล่อ อูฐ ลา และสัตว์ทั้งปวงในค่ายเหล่านั้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๕
ภัยพิบัติ​อย่างเดียว​กันนี้​จะ​เกิดขึ้น​กับ​ม้า ล่อ อูฐ​และ​ลา รวมทั้ง​สัตว์​ทุกตัว​ที่​อยู่​ใน​ค่าย​พวกนั้น​ก็​จะ​เจอ​ภัยพิบัติ​แบบ​เดียวกัน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๕
และภัยพิบัติอย่างหนึ่งที่เหมือนภัยพิบัติอย่างนี้จะบังเกิดแก่ม้า ล่อ อูฐ ลา และไม่ว่าสัตว์ชนิดใดซึ่งมีอยู่ในค่ายเหล่านั้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๕
และภัยพิบัติอย่างหนึ่งที่เหมือนภัยพิบัติอย่างนี้จะบังเกิดแก่ม้า ล่อ อูฐ ลา และไม่ว่าสัตว์ชนิดใดซึ่งมีอยู่ในเต็นท์เหล่านั้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๕
และ ภัย พิบัติ อย่าง หนึ่ง ที่ เหมือน ภัย พิบัติ อย่าง นี้ จะ บังเกิด แก่ ม้า ล่อ อูฐ ลา และ ไม่ ว่า สัตว์ ชนิด ใด ซึ่ง มี อยู่ ใน เต็นท์ เหล่า นั้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok