A A A A A
เศคาริยาห์ ๑๔
๑๓
ในวันนั้น ความสับสนอลหม่านอย่างใหญ่โตจากพระยาห์เวห์จะตกลงเหนือพวกเขา แล้วคนหนึ่งจะจับมือเพื่อนของตน และเขาจะยกมือขึ้นต่อสู้กันและกัน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๓
ในวันนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงบันดาลให้ผู้คนโกลาหลอลหม่าน แต่ละคนจะจับมือของอีกคนแล้วสู้กัน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๓
ใน​วันนั้น​พระยาห์เวห์​จะ​ทำ​ให้​พวกเขา​สับสน​วุ่นวาย พวกเขา​จะ​สู้รบ​กัน​อย่าง​ประชิด​ตัว
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๓
ในวันนั้น การสับสนอลหม่านอย่างใหญ่โตจากพระเจ้าจะตกลงเหนือเขาทั้งหลาย เพราะฉะนั้นคนหนึ่งจะจับกุมเพื่อนของตน และเขาจะยกมือขึ้นต่อสู้กันและกัน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๓
ต่อมาในวันนั้นการสับสนอลหม่านอย่างใหญ่โตจากพระเยโฮวาห์จะอยู่ท่ามกลางเขาทั้งหลาย เพราะฉะนั้นคนหนึ่งจะจับกุมเพื่อนบ้านของตน และเขาจะยกมือขึ้นต่อสู้กันและกัน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๓
ต่อ มา ใน วัน นั้น การ สับสน อลหม่าน อย่าง ใหญ่ โต จาก พระ เยโฮ วาห์จะ อยู่ ท่ามกลาง เขา ทั้งหลาย เพราะฉะนั้น คน หนึ่ง จะ จับกุม เพื่อนบ้าน ของ ตน และ เขา จะ ยกมือ ขึ้น ต่อสู้ กันและกัน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok