A A A A A
เศคาริยาห์ ๑๔
๑๒
ต่อไปนี้เป็นภัยพิบัติซึ่งพระยาห์เวห์จะทรงใช้โจมตีบรรดาชนชาติทั้งหลายที่มาทำสงครามกับเยรูซาเล็ม คือ เนื้อของเขาจะเน่าเสียเมื่อเขายังยืนอยู่ได้ ตาของเขาจะเน่าคาเบ้าตา และลิ้นของเขาจะเน่าคาปาก
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๒
ภัยพิบัติที่องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงให้เกิดแก่บรรดาประชาชาติที่มาสู้รบกับเยรูซาเล็มมีดังนี้คือ เนื้อของเขาจะเปื่อยเน่าทั้งที่ยังยืนอยู่ ตาของเขาเน่าคากระบอกตา และลิ้นเปื่อยเน่าอยู่ในปาก
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๒
ต่อไปนี้​จะ​เป็น​ภัยพิบัติ​ที่​พระยาห์เวห์​จะ​ทำ​ให้​เกิดขึ้น​กับ​ทุกคน​ที่​มา​ทำ​สงคราม​กับ​เยรูซาเล็ม คือ พระองค์​จะ​ทำ​ให้​ร่าง​ของ​ศัตรู​เน่า​คา​ขา​ที่​ยัง​ยืน​อยู่ ดวงตา​ของ​ศัตรู​ก็​จะ​เน่า​คา​เบ้า ลิ้น​ก็​จะ​เน่า​คา​ปาก
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๒
ต่อไปนี้เป็นภัยพิบัติซึ่งพระเจ้าจะทรงใช้โจมตีบรรดาชนชาติทั้งหลายที่ทำสงครามกับเยรูซาเล็ม คือ เนื้อของเขาจะเน่าไปเมื่อเขายังยืนอยู่ได้ ตาของเขาจะเน่าคาเบ้าตา และลิ้นของเขาจะเน่าคาปาก
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๒
ต่อไปนี้เป็นภัยพิบัติซึ่งพระเยโฮวาห์จะทรงใช้โจมตีบรรดาชนชาติทั้งหลายที่ทำสงครามกับเยรูซาเล็ม คือเนื้อของเขาจะเน่าไปเมื่อเขายังยืนอยู่ได้ ตาของเขาจะเน่าคาเบ้าตา และลิ้นของเขาจะเน่าคาปาก
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๒
ต่อ ไป นี้ เป็น ภัย พิบัติ ซึ่ง พระ เยโฮ วาห์จะ ทรง ใช้ โจมตี บรรดา ชน ชาติ ทั้งหลาย ที่ ทำ สงคราม กับ เยรูซา เล็ม คือ เนื้อ ของ เขา จะ เน่า ไป เมื่อ เขา ยัง ยืน อยู่ ได้ ตาขอ ง เขา จะ เน่า คา เบ้าตา และ ลิ้น ของ เขา จะ เน่า คา ปาก
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok