A A A A A
เศคาริยาห์ ๑๓
“ในวันนั้น จะมีน้ำพุพลุ่งขึ้นสำหรับราชวงศ์ของดาวิดและชาวเยรูซาเล็ม เพื่อจะชำระเขาให้พ้นจากบาปและมลทิน
“พระยาห์เวห์จอมทัพตรัสว่า ในวันนั้น เราจะกำจัดชื่อของรูปเคารพเสียจากแผ่นดิน เพื่อชื่อนั้นจะไม่ถูกระลึกถึงอีกเลย และเราจะไล่บรรดาผู้เผยพระวจนะและวิญญาณที่ไม่สะอาดไปเสียจากแผ่นดิน
ถ้ามีใครปรากฏตัวเป็นผู้เผยพระวจนะอีก บิดามารดาผู้ให้เขาเกิดมาจะพูดกับเขาว่า ‘เจ้าอย่ามีชีวิตอยู่เลย เพราะเจ้าพูดโกหกในพระนามของพระยาห์เวห์’ เมื่อเขาเผยพระวจนะ บิดามารดาผู้ให้เขาเกิดมาจะแทงเขาให้ทะลุ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

“ในวันนั้นจะมีน้ำพุพุ่งขึ้นมาสำหรับพงศ์พันธุ์ดาวิดและชาวเยรูซาเล็ม เพื่อชำระเขาทั้งปวงจากบาปและมลทินของเขา
“ในวันนั้นเราจะทำลายรูปเคารพทั้งปวงให้สิ้นชื่อจากทั่วดินแดนนั้น จะไม่มีใครนึกถึงรูปเคารพเหล่านั้นอีก” พระยาห์เวห์ผู้ทรงฤทธิ์ประกาศดังนั้น “เราจะกำจัดทั้งผู้พยากรณ์เท็จและวิญญาณโสโครกไปจากแผ่นดิน
และหากผู้ใดยังขืนพยากรณ์ พ่อแม่ผู้ให้กำเนิดเขาเองจะกล่าวกับเขาว่า ‘เจ้าต้องตายเพราะเจ้าพูดเท็จในพระนามพระยาห์เวห์’ เมื่อเขาพยากรณ์ พ่อแม่ของเขาเองจะแทงเขา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

ใน​วันนั้น​จะ​มี​ตาน้ำ​เกิดขึ้น​มา​ให้​กับ​ครอบครัว​ของ​ดาวิด​และ​ชาว​เยรูซาเล็ม เป็น​น้ำพุ​สำหรับ​ชำระ​ล้าง​ความบาป​และ​ความ​ไม่บริสุทธิ์
พระยาห์เวห์​ผู้มีฤทธิ์ทั้งสิ้น​พูดว่า “ใน​วันนั้น เรา​จะ​ลบ​ชื่อ​ต่างๆ​ของ​พวก​รูปเคารพ​ทั้งหมด​ไป​จาก​แผ่นดิน​นี้ และ​จะ​ไม่มี​ใคร​ระลึกถึง​พวกมัน​อีก​ต่อไป​แล้ว พวก​ผู้พูดแทนพระเจ้า​จอม​ปลอม​และ​วิญญาณ​ที่​ไม่บริสุทธิ์ เรา​จะ​ไล่​ให้​พ้น​ไป​จาก​แผ่นดิน
ถ้า​มี​ใคร​ที่​ยัง​ไม่ยอม​หยุด​พูด​แทน​พระเจ้า​แบบ​ผิดๆ พ่อแม่​ที่​ให้​เขา​เกิด​มา​จะ​พูดว่า ‘เจ้า​จะ​ต้อง​ตาย เพราะ​เจ้า​พูด​ผิดๆ​ใน​นาม​ของ​พระยาห์เวห์’ แล้ว​พ่อแม่​ที่​ให้​เขา​เกิด​มา​จะ​แทง​เขา​หาก​เขา​ยัง​ขืน​พูด​แทน​พระเจ้า​อีก
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

“ในวันนั้น จะมีน้ำพุพลุ่งขึ้นสำหรับราชวงศ์ของดาวิดและชาวเยรูซาเล็ม เพื่อจะชำระเขาให้พ้นจากบาปและความไม่สะอาด
“พระเจ้าจอมโยธาตรัสว่า ในวันนั้น เราจะกำจัดชื่อของรูปเคารพเสียจากแผ่นดิน เพื่อว่าเขาจะระลึกถึงอีกไม่ได้เลย และเราจะไล่ผู้เผยพระวจนะและวิญญาณที่ไม่สะอาดไปเสียจากแผ่นดิน
ถ้ามีผู้ใดปรากฏตัวเป็นผู้เผยพระวจนะอีก บิดามารดาผู้ให้เขาบังเกิดมานั้นจะพูดกับเขาว่า ‘เจ้าอย่ามีชีวิตอยู่เลย เพราะเจ้าพูดมุสาในพระนามของพระเจ้า’ เมื่อเขาเผยพระวจนะ บิดามารดาผู้ให้เขาเกิดมาจะแทงเขาให้ทะลุ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

"ในวันนั้น จะมีน้ำพุพลุ่งขึ้นสำหรับราชวงศ์ของดาวิดและชาวเยรูซาเล็ม เพื่อจะชำระเขาให้พ้นจากบาปและความไม่สะอาด
พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสว่า ต่อมาในวันนั้น เราจะขจัดชื่อของรูปเคารพเสียจากแผ่นดิน เพื่อว่าเขาจะระลึกถึงอีกไม่ได้เลย และเราจะไล่ผู้พยากรณ์และวิญญาณที่ไม่สะอาดไปเสียจากแผ่นดินด้วย
ต่อมาเมื่อมีผู้ใดมาพยากรณ์อีก บิดามารดาผู้ให้เขาบังเกิดมานั้นจะพูดกับเขาว่า `เจ้าอย่ามีชีวิตอยู่เลย เพราะเจ้าพูดมุสาในพระนามของพระเยโฮวาห์' เมื่อเขาพยากรณ์ บิดามารดาผู้ให้เขาเกิดมาจะแทงเขาให้ทะลุ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

คน อิส รา เอลที่เหลือ อยู่ จะ กลับ มา หา พระ คริสต์ และ รับ ความ รอด " ใน วัน นั้น จะ มี น้ำพุ พลุ่ง ขึ้น สำหรับ ราชวงศ์ ของ ดา วิด และ ชาว เยรูซา เล็ม เพื่อ จะ ชำระ เขา ให้ พ้น จาก บาป และ ความ ไม่ สะอาด
การ ไหว้ รูป เคารพ ถูก กำจัด คน ถ่อมตัว พยายาม เป็น ที่ พอ พระทัย พระเจ้า พระ เยโฮ วาห์จอม โยธา ตรัส ว่า ต่อ มา ใน วัน นั้น เรา จะ ขจัด ชื่อ ของ รูป เคารพ เสีย จาก แผ่นดิน เพื่อ ว่า เขา จะ ระลึก ถึง อีก ไม่ ได้ เลย และ เรา จะ ไล่ ผู้ พยากรณ์ และ วิญญาณ ที่ ไม่ สะอาด ไป เสีย จาก แผ่นดิน ด้วย
ต่อ มา เมื่อ มี ผู้ ใด มา พยากรณ์ อีก บิดา มารดา ผู้ ให้ เขา บังเกิด มา นั้น จะ พูด กับ เขา ว่า ` เจ้า อย่า มี ชีวิต อยู่ เลย เพราะ เจ้า พูด มุสา ใน พระ นาม ของ พระ เยโฮวาห์ ' เมื่อ เขา พยากรณ์ บิดา มารดา ผู้ ให้ เขา เกิด มา จะ แทง เขา ให้ ทะลุ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok