A A A A A
เศคาริยาห์ ๑๓
พระยาห์เวห์ตรัสว่า “ทั่วทั้งแผ่นดิน จะต้องกำจัดสองในสามให้พินาศไปเสีย และเหลือไว้หนึ่งในสาม
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

องค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศว่า “สองในสามของทั้งดินแดนจะถูกห้ำหั่นพินาศไป เหลือไว้เพียงหนึ่งในสาม
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

พระยาห์เวห์​พูดว่า “คน​สอง​ในสาม​ของ​แผ่นดิน​นี้​จะ​ถูก​กำจัด​และ​ตายไป และ​จะ​เหลือ​หนึ่ง​ในสาม​ใน​แผ่นดิน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

พระเจ้าตรัสว่า ทั่วทั้งแผ่นดิน จะต้องกำจัดเสียให้พินาศสองในสาม และเหลือไว้หนึ่งในสาม
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

พระเยโฮวาห์ตรัสว่า ต่อมาทั่วทั้งแผ่นดินจะต้องขจัดเสียให้พินาศสองในสาม และเหลือไว้หนึ่งในสาม
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

อิส รา เอลจะถูก พิพากษา และ ชำระ ให้ สะอาด พวก กบฏ จะ ถูก กวาด ทิ้ง ไป ( อส ค 20 : 33 - 38 ) พระ เยโฮ วาห์ตรัส ว่า ต่อ มา ทั่ว ทั้ง แผ่นดิน จะ ต้อง ขจัด เสีย ให้ พินาศ สอง ใน สาม และ เหลือ ไว้ หนึ่ง ใน สาม
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok