A A A A A
เศคาริยาห์ ๑๓
พระยาห์เวห์จอมทัพตรัสว่า “ดาบเอ๋ย จงตื่นขึ้นต่อสู้ผู้เลี้ยงแกะของเรา จงต่อสู้ผู้ที่สนิทกับเรา จงตีผู้เลี้ยง และฝูงแกะนั้นจะกระจัดกระจายไป เราจะพลิกมือของเรามาต่อสู้กับตัวเล็กตัวน้อย”
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

พระยาห์เวห์ผู้ทรงฤทธิ์ประกาศว่า “ดาบเอ๋ย จงตื่นขึ้น ห้ำหั่นคนเลี้ยงแกะของเรา และคนใกล้ชิดของเรา จงฟาดฟันคนเลี้ยงแกะ และแกะจะกระจัดกระจายไป และเราจะตวัดมือฟาดผู้เล็กน้อย”
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

พระยาห์เวห์​ผู้มีฤทธิ์ทั้งสิ้น​พูดว่า “ดาบเอ๋ย​ลุก​ขึ้นมา ต่อสู้​กับ​ผู้เลี้ยง​ของเรา ต่อสู้​กับ​เพื่อนรัก​ของเรา ตี​ผู้เลี้ยง เพื่อ​แกะ​จะ​ได้​กระจัด​กระจาย​ไป และ​เรา​จะ​ลงโทษ​แกะ​ตัวเล็ก​ตัวน้อย​เหล่านี้”
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

พระเจ้าจอมโยธาตรัสว่า “ดาบเอ๋ย จงตื่นขึ้นต่อสู้เมษบาลของเรา จงต่อสู้ผู้ที่สนิทกับเรา จงตีเมษบาล และฝูงแกะนั้นจะกระจัดกระจายไป เราจะกลับมือของเราต่อสู้กับตัวเล็กตัวน้อย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสว่า "โอ ดาบเอ๋ย จงตื่นขึ้นต่อสู้เมษบาลของเรา จงต่อสู้ผู้ที่สนิทกับเรา จงตีเมษบาล และฝูงแกะนั้นจะกระจัดกระจายไป เราจะกลับมือของเราต่อสู้กับตัวเล็กตัวน้อย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

พระ เยโฮ วาห์จอม โยธา ตรัส ว่า " โอ ดาบ เอ๋ย จง ตื่น ขึ้น ต่อสู้ เมษ บาล ของ เรา จง ต่อสู้ ผู้ ที่ สนิท กับ เรา จง ตี เมษ บาล และ ฝูง แกะ นั้น จะ กระจัดกระจาย ไป เรา จะ กลับ มือ ของ เรา ต่อสู้ กับ ตัว เล็ก ตัว น้อย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok