A A A A A
เศคาริยาห์ ๑๓
ในวันนั้น ผู้เผยพระวจนะแต่ละคนจะมีความละอายเพราะนิมิตของเขาเมื่อเผยพระวจนะ เขาจะไม่สวมผ้ามีขนเพื่อล่อลวงอีกต่อไป
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

“ในวันนั้นผู้เผยพระวจนะทุกคนจะอับอายที่เห็นนิมิต จะไม่มีใครสวมเสื้อผ้าขนสัตว์แบบผู้เผยพระวจนะเพื่อตบตาประชาชนอีก
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

ใน​วันนั้น ผู้พูดแทนพระเจ้า​จอม​ปลอม​แต่ละคน​จะ​ละอาย​ที่​จะ​บอก​คนอื่น​ว่า​เขา​เห็น​อะไร​ใน​นิมิต และ​พวกเขา​จะ​ไม่​ใส่​เสื้อคลุม​ของ​ผู้พูดแทนพระเจ้า​ที่​ทำ​จาก​ขน เพื่อ​หลอกลวง​คนอื่น​อีก
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

ในวันนั้น ผู้เผยพระวจนะทุกคนจะมีความละอายเพราะนิมิตของเขาเมื่อเผยพระวจนะ เขาจะไม่สวมผ้ามีขนเพื่อล่อลวงอีกต่อไป
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

ต่อมาในวันนั้น ผู้พยากรณ์ทุกคนจะมีความละอายเพราะนิมิตของเขาเมื่อพยากรณ์ เขาจะไม่สวมผ้ามีขนเพื่อล่อลวงอีกต่อไป
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

ต่อ มา ใน วัน นั้น ผู้ พยากรณ์ ทุก คน จะ มีค วาม ละอาย เพราะ นิมิต ของ เขา เมื่อ พยากรณ์ เขา จะ ไม่ สวม ผ้า มี ขน เพื่อ ล่อลวง อีก ต่อ ไป
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok