A A A A A
เศคาริยาห์ ๑๓
“พระยาห์เวห์จอมทัพตรัสว่า ในวันนั้น เราจะกำจัดชื่อของรูปเคารพเสียจากแผ่นดิน เพื่อชื่อนั้นจะไม่ถูกระลึกถึงอีกเลย และเราจะไล่บรรดาผู้เผยพระวจนะและวิญญาณที่ไม่สะอาดไปเสียจากแผ่นดิน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

“ในวันนั้นเราจะทำลายรูปเคารพทั้งปวงให้สิ้นชื่อจากทั่วดินแดนนั้น จะไม่มีใครนึกถึงรูปเคารพเหล่านั้นอีก” พระยาห์เวห์ผู้ทรงฤทธิ์ประกาศดังนั้น “เราจะกำจัดทั้งผู้พยากรณ์เท็จและวิญญาณโสโครกไปจากแผ่นดิน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

พระยาห์เวห์​ผู้มีฤทธิ์ทั้งสิ้น​พูดว่า “ใน​วันนั้น เรา​จะ​ลบ​ชื่อ​ต่างๆ​ของ​พวก​รูปเคารพ​ทั้งหมด​ไป​จาก​แผ่นดิน​นี้ และ​จะ​ไม่มี​ใคร​ระลึกถึง​พวกมัน​อีก​ต่อไป​แล้ว พวก​ผู้พูดแทนพระเจ้า​จอม​ปลอม​และ​วิญญาณ​ที่​ไม่บริสุทธิ์ เรา​จะ​ไล่​ให้​พ้น​ไป​จาก​แผ่นดิน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

“พระเจ้าจอมโยธาตรัสว่า ในวันนั้น เราจะกำจัดชื่อของรูปเคารพเสียจากแผ่นดิน เพื่อว่าเขาจะระลึกถึงอีกไม่ได้เลย และเราจะไล่ผู้เผยพระวจนะและวิญญาณที่ไม่สะอาดไปเสียจากแผ่นดิน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสว่า ต่อมาในวันนั้น เราจะขจัดชื่อของรูปเคารพเสียจากแผ่นดิน เพื่อว่าเขาจะระลึกถึงอีกไม่ได้เลย และเราจะไล่ผู้พยากรณ์และวิญญาณที่ไม่สะอาดไปเสียจากแผ่นดินด้วย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

การ ไหว้ รูป เคารพ ถูก กำจัด คน ถ่อมตัว พยายาม เป็น ที่ พอ พระทัย พระเจ้า พระ เยโฮ วาห์จอม โยธา ตรัส ว่า ต่อ มา ใน วัน นั้น เรา จะ ขจัด ชื่อ ของ รูป เคารพ เสีย จาก แผ่นดิน เพื่อ ว่า เขา จะ ระลึก ถึง อีก ไม่ ได้ เลย และ เรา จะ ไล่ ผู้ พยากรณ์ และ วิญญาณ ที่ ไม่ สะอาด ไป เสีย จาก แผ่นดิน ด้วย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok