A A A A A
เศคาริยาห์ ๑๓
“ในวันนั้น จะมีน้ำพุพลุ่งขึ้นสำหรับราชวงศ์ของดาวิดและชาวเยรูซาเล็ม เพื่อจะชำระเขาให้พ้นจากบาปและมลทิน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

“ในวันนั้นจะมีน้ำพุพุ่งขึ้นมาสำหรับพงศ์พันธุ์ดาวิดและชาวเยรูซาเล็ม เพื่อชำระเขาทั้งปวงจากบาปและมลทินของเขา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

ใน​วันนั้น​จะ​มี​ตาน้ำ​เกิดขึ้น​มา​ให้​กับ​ครอบครัว​ของ​ดาวิด​และ​ชาว​เยรูซาเล็ม เป็น​น้ำพุ​สำหรับ​ชำระ​ล้าง​ความบาป​และ​ความ​ไม่บริสุทธิ์
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

“ในวันนั้น จะมีน้ำพุพลุ่งขึ้นสำหรับราชวงศ์ของดาวิดและชาวเยรูซาเล็ม เพื่อจะชำระเขาให้พ้นจากบาปและความไม่สะอาด
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

"ในวันนั้น จะมีน้ำพุพลุ่งขึ้นสำหรับราชวงศ์ของดาวิดและชาวเยรูซาเล็ม เพื่อจะชำระเขาให้พ้นจากบาปและความไม่สะอาด
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

คน อิส รา เอลที่เหลือ อยู่ จะ กลับ มา หา พระ คริสต์ และ รับ ความ รอด " ใน วัน นั้น จะ มี น้ำพุ พลุ่ง ขึ้น สำหรับ ราชวงศ์ ของ ดา วิด และ ชาว เยรูซา เล็ม เพื่อ จะ ชำระ เขา ให้ พ้น จาก บาป และ ความ ไม่ สะอาด
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok