A A A A A
เศคาริยาห์ ๑๒
ในวันนั้นพระยาห์เวห์จะทรงปกป้องชาวเยรูซาเล็มไว้ เพื่อว่าคนที่อ่อนแอที่สุดท่ามกลางเขา ในวันนั้นจะเป็นเหมือนดาวิด และราชวงศ์ของดาวิดจะเป็นเหมือนพระเจ้า เหมือนทูตของพระยาห์เวห์นำหน้าเขาทั้งหลาย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

ในวันนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงปกป้องชาวเยรูซาเล็มเพื่อผู้อ่อนแอที่สุดในพวกเขาจะเหมือนดาวิด และพงศ์พันธุ์ดาวิดจะเป็นดั่งพระเจ้า เหมือนทูตขององค์พระผู้เป็นเจ้านำหน้าพวกเขาไป
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

ใน​วันนั้น พระยาห์เวห์​จะ​เป็น​โล่​ให้​กับ​ชาว​เยรูซาเล็ม คน​ที่​อ่อนแอ​ที่สุด​ของ​พวกเขา​ก็​จะ​เข้มแข็ง​เท่า​ดาวิด และ​ครอบครัว​ของ​ดาวิด​ก็​จะ​เป็น​เหมือน​พระเจ้า เป็น​เหมือน​ทูตสวรรค์​ของ​พระยาห์เวห์​ที่​นำหน้า​พวกเขา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

ในวันนั้นพระเจ้าจะทรงบังชาวเยรูซาเล็มไว้ เพื่อว่าคนที่อ่อนแอที่สุดท่ามกลางเขา ในวันนั้นจะเป็นเหมือนดาวิด และราชวงศ์ของดาวิดจะเป็นเหมือนพระเจ้า เหมือนทูตของพระเจ้านำหน้าเขาทั้งหลาย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

ในวันนั้นพระเยโฮวาห์จะทรงป้องกันชาวเยรูซาเล็มไว้ เพื่อว่าคนที่อ่อนแอท่ามกลางเขาในวันนั้นจะเป็นเหมือนดาวิด และราชวงศ์ของดาวิดจะเป็นเหมือนพระเจ้า เหมือนทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์นำหน้าเขาทั้งหลาย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

ใน วัน นั้น พระ เยโฮ วาห์จะ ทรง ป้องกัน ชาว เยรูซา เล็ม ไว้ เพื่อ ว่า คน ที่ อ่อนแอ ท่ามกลาง เขา ใน วัน นั้น จะ เป็น เหมือน ดา วิด และ ราชวงศ์ ของ ดา วิด จะ เป็น เหมือน พระเจ้า เหมือน ทูต สวรรค์ ของ พระ เยโฮ วาห์นำ หน้า เขา ทั้งหลาย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok