A A A A A
เศคาริยาห์ ๑๒
พระยาห์เวห์ตรัสว่า ในวันนั้น เราจะให้ม้าทุกตัววุ่นวาย และทำให้คนขี่บ้าคลั่ง แต่เราจะดูแล พงศ์พันธุ์ยูดาห์ เมื่อเราทำให้ม้าทุกตัวของชนชาติทั้งหลายตาบอดไป
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

ในวันนั้นเราจะทำให้ม้าทุกตัวกลัวลานและผู้ขี่คลุ้มคลั่ง” องค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศดังนี้ “เราจะจับตาดูพงศ์พันธุ์ยูดาห์ แต่จะทำให้ม้าทั้งปวงของชนชาติต่างๆ ตาบอด
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

พระยาห์เวห์​พูดว่า “แต่​ใน​วันนั้น เรา​จะ​ทำ​ให้​ม้า​ทุกตัว​ตกใจ​กลัว เรา​จะ​ทำ​ให้​ทหาร​ที่​ขี่​ทุกคน​บ้าคลั่ง แต่​เรา​จะ​คอย​เฝ้าดู​คนยูดาห์ และ​เรา​จะ​ทำให้​ม้า​ทุกตัว​ของ​ศัตรู​ตาบอด​ไป
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

พระเจ้าตรัสว่า ในวันนั้น เราจะให้ม้าทุกตัววุ่นวาย และกระทำให้คนขี่บ้าคลั่ง แต่เราจะลืมตาดูพงศ์พันธุ์ยูดาห์ และเรากระทำให้ม้าทุกตัวของชนชาติทั้งหลายตาบอดไป
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

พระเยโฮวาห์ตรัสว่า ในวันนั้น เราจะให้ม้าทุกตัววุ่นวาย และกระทำให้คนขี่บ้าคลั่ง แต่เราจะลืมตาดูวงศ์วานยูดาห์ และเราจะกระทำให้ม้าทุกตัวของชนชาติทั้งหลายตาบอดไป
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

พระ เยซู คริสต์ จะ ทรง ป้องกัน กรุง เยรูซา เล็ม และ ทำลาย บรรดาก อง ทัพ ที่ ล้อม กรุง ไว้ พระ เยโฮ วาห์ตรัส ว่า ใน วัน นั้น เรา จะ ให้ ม้า ทุก ตัว วุ่นวาย และ กระทำ ให้ คน ขี่ บ้า คลั่ง แต่ เรา จะ ลืมตา ดู วงศ์วาน ยูดาห์ และ เรา จะ กระทำ ให้ ม้า ทุก ตัว ของ ชน ชาติ ทั้งหลาย ตาบอด ไป
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok