A A A A A
เศคาริยาห์ ๑๒
ในวันนั้น เราจะทำให้เยรูซาเล็มเป็นหินหนักแก่บรรดาชนชาติทั้งหลาย ผู้ที่พยายามยกหินนั้นขึ้นจะทำให้ตัวเองบาดเจ็บอย่างสาหัส และประชาชาติทั้งสิ้นในพิภพจะสมทบกันสู้เยรูซาเล็ม
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

ในวันนั้นเมื่อมวลประชาชาติในโลกรวมตัวกันมาสู้กับเยรูซาเล็ม เราจะทำให้เยรูซาเล็มเป็นศิลาซึ่งชนชาติทั้งปวงไม่อาจขยับเขยื้อน คนที่พยายามจะขยับก็เจ็บตัว
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

ใน​วันนั้น​เรา​จะ​ทำ​ให้​เยรูซาเล็ม​กลาย​เป็น​หิน​ที่​หนักอึ้ง​ที่​ไม่มี​ใคร​ยกไหว ทุกคน​ที่​พยายาม​จะ​ยกมัน​จะ​บาดเจ็บ​สาหัส และ​ทุกๆ​ชนชาติ​ใน​โลกนี้​จะ​รวมตัว​กัน​มา​ต่อต้าน​มัน”
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

ในวันนั้น เราจะกระทำให้เยรูซาเล็มเป็นศิลาหนักแก่บรรดาชนชาติทั้งหลาย ผู้ใดที่พยายามยกหินนั้นขึ้นจะกระทำให้ตัวเราเองบาดเจ็บอย่างสาหัส และประชาชาติทั้งสิ้นในพิภพจะสมทบกันสู้เยรูซาเล็ม
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

ในวันนั้น เราจะกระทำให้เยรูซาเล็มเป็นศิลาหนักแก่บรรดาชนชาติทั้งหลาย ผู้ที่พยายามยกหินนั้นขึ้นจะกระทำให้ตัวเองถูกหั่นเป็นชิ้นๆ ถึงแม้ว่าประชาชาติทั้งสิ้นในพิภพจะสมทบกันสู้เยรูซาเล็ม
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

ใน วัน นั้น เรา จะ กระทำ ให้ เยรูซา เล็ม เป็น ศิลา หนัก แก่ บรรดา ชน ชาติ ทั้งหลาย ผู้ ที่ พยายาม ยก หิน นั้น ขึ้น จะ กระทำ ให้ ตัว เอง ถูก หั่น เป็น ชิ้น ๆ ถึง แม้ ว่า ประชาชาติ ทั้งสิ้น ใน พิภพ จะ สมทบ กัน สู้ เยรูซา เล็ม
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok