A A A A A
เศคาริยาห์ ๑๒
๑๐
“และเราจะเทวิญญาณแห่งความโปรดปรานและการวิงวอนบนราชวงศ์ดาวิดและชาวเยรูซาเล็ม ดังนั้นเมื่อเขาทั้งหลายมองดูท่าน ผู้ซึ่งเขาเองได้แทง เขาจะไว้ทุกข์เพื่อท่าน เหมือนคนไว้ทุกข์เพื่อบุตรคนเดียวของตน และร้องไห้อย่างขมขื่นเพื่อท่าน เหมือนอย่างคนร้องไห้เพื่อบุตรหัวปีของตน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๐
“และเราจะให้พงศ์พันธุ์ดาวิดกับชาวเยรูซาเล็มมีวิญญาณ แห่งพระคุณและการอธิษฐาน พวกเขาจะมองดู เราผู้ที่พวกเขาได้แทง และจะไว้ทุกข์ให้เหมือนคนที่ไว้ทุกข์ให้ลูกคนเดียวของตน และร่ำไห้อย่างขมขื่นอาลัยผู้นั้นเหมือนอาลัยเมื่อลูกชายหัวปีของตนตาย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๐
เรา​จะ​เท​วิญญาณ​แห่ง​ความเมตตา​สงสาร​และ​การวิงวอน​ลง​บน​ครอบครัว​ของ​ดาวิด​และ​ลง​บน​ชาว​เยรูซาเล็ม พวกเขา​จะ​แสวงหา​การอภัยโทษ​จาก​เรา​ผู้​ที่​พวกเขา​แทง และ​พวกเขา​จะ​ร้องไห้​เสียใจ​ให้​กับ​เรา เหมือนกับ​ร้องไห้​ให้​กับ​ลูกโทน​ที่​ตายไป และ​พวกเขา​จะ​ร้อง​อย่าง​ขมขื่น​เหมือนกับ​ร้องให้​กับ​ลูกหัวปี​ที่​ตายไป
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๐
“และเราจะเทวิญญาณแห่งความเมตตาเอ็นดูและการวิงวอนบนราชวงศ์ดาวิดและชาวเยรูซาเล็ม ดังนั้นเมื่อเขาทั้งหลายมองดูเรา ผู้ซึ่งเขาเองได้แทง เขาจะไว้ทุกข์เพื่อท่าน เหมือนคนไว้ทุกข์เพื่อบุตรคนเดียวของตน และร้องไห้อย่างขมขื่นเพื่อท่าน เหมือนอย่างคนร้องไห้เพื่อบุตรหัวปีของตน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๐
และเราจะเทวิญญาณแห่งพระคุณและการวิงวอนบนราชวงศ์ดาวิดและชาวเยรูซาเล็ม เขาทั้งหลายจะมองดูเราผู้ซึ่งเขาเองได้แทง เขาจึงจะไว้ทุกข์เพื่อท่านเหมือนคนไว้ทุกข์เพื่อบุตรชายคนเดียวของตน และจะร้องไห้อย่างขมขื่นเพื่อท่าน เหมือนอย่างคนร้องไห้อย่างขมขื่นเพื่อบุตรหัวปีของตน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๐
อิส รา เอลจะเห็น พระ ผู้ ช่วย ให้ รอด และ เรา จะ เท วิญญาณ แห่ง พระ คุณ และ การ วิงวอน บน ราชวงศ์ ดา วิด และ ชาว เยรูซา เล็ม เขา ทั้งหลาย จะ มอง ดู เรา ผู้ ซึ่ง เขา เอง ได้ แทง เขา จึง จะ ไว้ทุกข์ เพื่อ ท่าน เหมือน คน ไว้ทุกข์ เพื่อ บุตร ชาย คน เดียว ของ ตน และ จะ ร้องไห้ อย่าง ขมขื่น เพื่อ ท่าน เหมือน อย่าง คน ร้องไห้ อย่าง ขมขื่น เพื่อ บุตร หัวปี ของ ตน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok