A A A A A
เศคาริยาห์ ๑
แล้วข้าพเจ้าจึงถามว่า ‘นายเจ้าข้า เหล่านี้คืออะไร?’ ทูตสวรรค์ที่สนทนากับข้าพเจ้าบอกว่า ‘เราจะสำแดงให้เจ้าทราบว่า เหล่านี้คืออะไร’
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

ข้าพเจ้าถามว่า “ท่านเจ้าข้า สิ่งเหล่านี้คืออะไร?” ทูตสวรรค์ที่สนทนากับข้าพเจ้าตอบว่า “เราจะแสดงให้เจ้าเห็นว่าคืออะไร”
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

ผม​ถามว่า “ท่านครับ ม้า​พวกนี้​เอา​ไว้​ทำ​อะไร​หรือ​ครับ” ทูตสวรรค์​พูด​กับ​ผม​ว่า “เรา​จะ​ให้​เจ้า​เห็น​ว่า​ม้า​พวกนี้​มี​ไว้​ทำ​อะไร”
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

แล้วข้าพเจ้าจึงถามว่า ‘นายเจ้าข้า เหล่านี้คืออะไร’ ทูตสวรรค์ที่สนทนากับข้าพเจ้าบอกข้าพเจ้าว่า ‘เราจะสำแดงให้เจ้าทราบว่า เหล่านี้คืออะไร’
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

แล้วข้าพเจ้าจึงถามว่า `นายเจ้าข้า เหล่านี้คืออะไร' ทูตสวรรค์ที่สนทนากับข้าพเจ้าบอกข้าพเจ้าว่า `เราจะสำแดงให้เจ้าทราบว่า เหล่านี้คืออะไร'
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

แล้ว ข้าพเจ้า จึง ถาม ว่า ` โอ นาย เจ้าข้า เหล่า นี้ คือ อะไร ' ทูต สวรรค์ ที่ สนทนา กับ ข้าพเจ้า บอก ข้าพเจ้า ว่า ` เรา จะ สำแดง ให้ เจ้า ทราบ ว่า เหล่า นี้ คือ อะไร '
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok