A A A A A
เศคาริยาห์ ๑
“คืนวันหนึ่ง ข้าพเจ้าได้มองดู และนี่แน่ะ มีชายคนหนึ่งขี่ม้าสีแดง ยืนอยู่ท่ามกลางต้นน้ำมันเขียวที่ลานหุบเขา มีม้าสีแดง สีแสด และสีขาว อยู่ข้างหลังคนนั้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

ยามค่ำคืนข้าพเจ้าเห็นนิมิตตรงหน้าข้าพเจ้า มีชายคนหนึ่งขี่ม้าสีแดง! เขายืนอยู่ในหมู่ต้นน้ำมันเขียวในลำห้วย ข้างหลังเขามีม้าสีแดง ม้าสีน้ำตาล และม้าสีขาว
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

ใน​ช่วง​กลางคืน ผม​เห็น​นิมิต ผม​เห็น​ชาย​คนหนึ่ง​ขี่ม้า​สี​ดำแดง ยืน​อยู่​ท่ามกลาง​พุ่ม​ไม้ดอก​ใน​หุบเขา​ลึก และ​ข้างหลัง​เขา​ก็​มี​ม้า​สี​ดำแดง ม้า​สี​น้ำตาลแดง และ​ม้า​สีขาว
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

“ณ กลางคืนวันหนึ่ง ข้าพเจ้าได้มองดู และดูเถิด มีชายคนหนึ่งขี่ม้าสีแดง ยืนอยู่ท่ามกลางต้นน้ำมันเขียว ที่ลานหุบเขา ณ เบื้องหลังท่านผู้นั้นมีม้าสีแดง สีแสด และสีขาว
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

"ณ กลางคืนวันหนึ่ง ข้าพเจ้าได้มองดู และดูเถิด มีชายคนหนึ่งขี่ม้าสีแดง ยืนอยู่ท่ามกลางต้นน้ำมันเขียวที่ลานหุบเขา ณ เบื้องหลังท่านผู้นั้นมีม้าสีแดง สีแสด และสีขาว
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

" ณ กลางคืน วัน หนึ่ง ข้าพเจ้า ได้ มอง ดู และ ดูเถิด มี ชาย คน หนึ่ง ขี่ ม้า สี แดง ยืน อยู่ ท่ามกลาง ต้นน้ำ มัน เขียว ที่ ลาน หุบเขา ณ เบื้องหลัง ท่าน ผู้ นั้น มี ม้า สี แดง สี แสด และ สี ขาว
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok