A A A A A
เศคาริยาห์ ๑
เมื่อวันที่ 24 เดือนที่ 11 ซึ่งเป็นเดือนเชบัท ในปีที่ 2 แห่งรัชกาลดาริอัส พระวจนะของพระยาห์เวห์มายังผู้เผยพระวจนะเศคาริยาห์ บุตรเบเรคิยาห์ผู้เป็นบุตรอิดโด และเศคาริยาห์กล่าวว่า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

ในวันที่ยี่สิบสี่เดือนเชบัท คือเดือนที่สิบเอ็ดของปีที่สองแห่งรัชกาลดาริอัส พระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาถึงผู้เผยพระวจนะเศคาริยาห์บุตรเบเรคิยาห์บุตรอิดโด
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

ใน​วันที่​ยี่สิบสี่​ของ​เดือน​ที่​สิบเอ็ด ซึ่ง​เป็น​เดือน​เชบัท ใน​ปี​ที่สอง​ที่​กษัตริย์​ดาริอัส​ครองราชย์ ถ้อยคำ​ของ​พระยาห์เวห์​มาถึง​เศคาริยาห์ ผู้พูดแทนพระเจ้า ที่​เป็น​ลูก​ของ​เบเรคิยาห์​ที่​เป็น​ลูก​ของ​อิดโด ข้อความ​นั้น​พูดว่า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

เมื่อวันที่ยี่สิบสี่เดือนที่สิบเอ็ด ซึ่งเป็นเดือนเชบัท ในปีที่สองแห่งรัชกาลดาริอัส พระวจนะของพระเจ้ามายังเศคาริยาห์ ผู้เผยพระวจนะบุตรเบเรคิยาห์ผู้เป็นบุตรอิดโด และเศคาริยาห์กล่าวว่า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

เมื่อวันที่ยี่สิบสี่ เดือนที่สิบเอ็ด ซึ่งเป็นเดือนเชบัท ในปีที่สองแห่งรัชกาลดาริอัส พระวจนะของพระเยโฮวาห์มายังเศคาริยาห์ บุตรชายของเบเรคิยาห์ ผู้เป็นบุตรชายของอิดโด ผู้พยากรณ์ว่า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

ทูต สวรรค์ ของ พระเจ้า ขี่ ม้า สี แดง เมื่อ วัน ที่ ยี่สิบ สี่ เดือน ที่ สิบ เอ็ด ซึ่ง เป็น เดือน เชบัท ใน ปี ที่ สอง แห่ง รัชกาล ดา ริอัส พระ วจนะ ของ พระ เยโฮ วาห์มายัง เศคาริยาห์ บุตร ชาย ของเบเรคิยาห์ ผู้ เป็น บุตร ชาย ของ อิด โด ผู้ พยากรณ์ ว่า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok