A A A A A
เศคาริยาห์ ๑
แต่ถ้อยคำของเราและกฎเกณฑ์ของเรา ซึ่งเราได้บัญชาแก่ผู้เผยพระวจนะผู้รับใช้ของเรา ก็ได้ติดตามบรรพบุรุษของเจ้าทันไม่ใช่หรือ? จนเขากลับใจแล้วกล่าวว่า ‘พระยาห์เวห์จอมทัพทรงทำแก่เราตามความประพฤติของเราโดยพระประสงค์ของพระองค์’ ”
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

แต่ถ้อยคำและกฎหมายซึ่งเราสั่งเหล่าผู้เผยพระวจนะผู้รับใช้ของเราก็เป็นจริงกับบรรพบุรุษของพวกเจ้าไม่ใช่หรือ? “แล้วเขาเหล่านั้นก็สำนึกผิดและกล่าวว่า ‘พระยาห์เวห์ผู้ทรงฤทธิ์ทรงทำกับเราอย่างสาสมกับวิถีและความประพฤติของเราตามที่พระองค์ทรงตัดสินพระทัยไว้แล้ว’ ”
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

แต่​พวก​คำเตือน​และ​กฎต่างๆ​ของเรา ที่​เรา​ได้​สั่ง​ผ่าน​มา​ทาง​พวก​ผู้พูดแทนพระเจ้า ซึ่ง​เป็น​พวก​ผู้รับใช้​ของเรา​นั้น ก็​ไล่​ทัน​พวก​บรรพบุรุษ​ของ​พวกเจ้า​ไม่ใช่​หรือ พวกเขา​ถึง​ได้​กลับใจ​เสียใหม่ และ​พูดว่า ‘พระยาห์เวห์​ผู้มีฤทธิ์ทั้งสิ้น วางแผน​ไว้​ว่า​จะ​ทำ​อย่างไร​กับ​พวกเรา เพื่อ​ให้​สาสม​กับ​วิถีทาง​และ​การกระทำ​ต่างๆ​ของ​พวกเรา และ​พระองค์​ก็​ได้​ทำ​อย่างนั้น​กับ​พวกเรา​แล้ว’”
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

แต่ถ้อยคำของเราและกฎเกณฑ์ของเรา ซึ่งเราได้บัญชาแก่ผู้เผยพระวจนะผู้รับใช้ของเรา ก็ได้ติดตามบรรพบุรุษของเจ้าทันมิใช่หรือ” จนเขากลับใจแล้วกล่าวว่า “พระเจ้าจอมโยธาทรงดำริว่าจะทรงกระทำแก่เราประการใด ในเรื่องทางและการกระทำของเราพระองค์ทรงกระทำแก่เราอย่างนั้น”
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

แต่ถ้อยคำของเราและกฎเกณฑ์ของเรา ซึ่งเราได้บัญชาแก่ผู้พยากรณ์ผู้รับใช้ของเราก็ได้ติดตามบรรพบุรุษของเจ้าทันมิใช่หรือ จนเขากลับใจแล้วกล่าวว่า `พระเยโฮวาห์จอมโยธาทรงดำริว่าจะทรงกระทำแก่เราประการใด ในเรื่องทางและการกระทำของเรา พระองค์ทรงกระทำแก่เราอย่างนั้น'"
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

แต่ ถ้อยคำ ของ เรา และ กฎเกณฑ์ ของ เรา ซึ่ง เรา ได้ บัญชา แก่ ผู้ พยากรณ์ ผู้ รับ ใช้ ของ เรา ก็ได้ ติดตาม บรรพบุรุษ ของ เจ้า ทัน มิ ใช่ หรือ จน เขา กลับ ใจ แล้ว กล่าว ว่า ` พระ เยโฮ วาห์จอม โยธา ทรง ดำริ ว่า จะ ทรง กระทำ แก่ เรา ประการ ใด ใน เรื่อง ทาง และ การก ระ ทำ ของ เรา พระองค์ ทรง กระทำ แก่ เรา อย่าง นั้น ' "
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok