A A A A A
เศคาริยาห์ ๑
บรรพบุรุษของเจ้าอยู่ที่ไหน? พวกผู้เผยพระวจนะมีชีวิตอยู่เป็นนิตย์หรือ?
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

บัดนี้บรรพบุรุษของพวกเจ้าไปไหนเสียแล้ว? และบรรดาผู้เผยพระวจนะมีชีวิตยืนยงตลอดกาลหรือ?
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

“ส่วน​พวก​บรรพบุรุษ​ของเจ้า ตอนนี้​พวกเขา​อยู่​ที่ไหน​แล้ว แล้ว​พวก​ผู้พูดแทนพระเจ้า​ละ พวกเขา​อยู่​ค้ำฟ้า​หรือยังไง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

บรรพบุรุษของเจ้า เขาอยู่ที่ไหน พวกผู้เผยพระวจนะเล่า เขามีชีวิตอยู่เป็นนิตย์หรือ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

บรรพบุรุษของเจ้า เขาอยู่ที่ไหน พวกผู้พยากรณ์เล่า เขามีชีวิตอยู่เป็นนิตย์หรือ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

บรรพบุรุษ ของ เจ้า เขา อยู่ ที่ไหน พวก ผู้ พยากรณ์ เล่า เขา มี ชีวิต อยู่ เป็นนิตย์ หรือ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok