A A A A A
เศคาริยาห์ ๑
เพราะฉะนั้น จงกล่าวแก่เขาทั้งหลายว่า พระยาห์เวห์จอมทัพตรัสดังนี้ว่า จงกลับมาหาเรา พระยาห์เวห์จอมทัพตรัสดังนี้แหละ แล้วเราจะกลับมาหาเจ้า พระยาห์เวห์จอมทัพตรัสดังนี้แหละ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

ฉะนั้นจงบอกเหล่าประชากรดังนี้ว่า พระยาห์เวห์ผู้ทรงฤทธิ์ตรัสว่า ‘จงกลับมาหาเรา’ พระยาห์เวห์ผู้ทรงฤทธิ์ประกาศว่า ‘แล้วเราจะกลับมาหาพวกเจ้า’ พระยาห์เวห์ผู้ทรงฤทธิ์ตรัสดังนั้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

ดังนั้น เจ้า​ควร​จะ​บอก​คน​ของเจ้า​ว่า “นี่​คือ​สิ่ง​ที่​พระยาห์เวห์​ผู้มีฤทธิ์ทั้งสิ้น​พูด ‘กลับ​มาหา​เราซะ แล้ว​เรา​จะ​กลับ​มาหา​เจ้า’
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

เพราะฉะนั้น จงกล่าวแก่เขาทั้งหลายว่า พระเจ้าจอมโยธาตรัสดังนี้ว่า จงกลับมาหาเรา พระเจ้าจอมโยธาตรัสดังนี้แหละ เราจะกลับมาหาเจ้า พระเจ้าจอมโยธาตรัสดังนี้แหละ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

เพราะฉะนั้น จงกล่าวแก่เขาทั้งหลาวว่า พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสดังนี้ว่า จงกลับมาหาเรา พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสดังนี้แหละ และเราจะกลับมาหาเจ้า พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสดังนี้แหละ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

เพราะฉะนั้น จง กล่าว แก่ เขา ทั้งหลาย ว่า พระ เยโฮ วาห์จอม โยธา ตรัส ดังนี้ ว่า จง กลับ มา หา เรา พระ เยโฮ วาห์จอม โยธา ตรัส ดังนี้ แหละ และ เรา จะ กลับ มา หา เจ้า พระ เยโฮ วาห์จอม โยธา ตรัส ดังนี้ แหละ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok