A A A A A
เศคาริยาห์ ๑
๒๑
และข้าพเจ้าจึงถามว่า ‘คนเหล่านี้มาทำอะไรกัน?’ พระองค์ทรงตอบว่า ‘เขาสัตว์เหล่านี้มาขวิดยูดาห์ให้กระจัดกระจายไป จนไม่มีใครยกศีรษะขึ้นได้อีก และช่างเหล่านี้มาทำให้เขาสัตว์หวาดกลัว เพื่อจะเหวี่ยงเขาแห่งประชาชาติลง คือชาติทั้งหลายที่ยกเขาของตนมาขวิดแผ่นดินยูดาห์ทำให้กระจัดกระจายไป’
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๒๑
ข้าพเจ้าจึงถามว่า “คนเหล่านี้มาทำอะไร?” เขาตอบว่า “สิ่งเหล่านี้คือเขาสัตว์ซึ่งทำให้ยูดาห์กระจัดกระจายจนไม่มีใครโงหัวขึ้นมาได้ แต่ช่างฝีมือเหล่านี้มาเพื่อทำให้เขาสัตว์ทั้งหลายหวาดกลัว และทำลายเขาสัตว์ของประชาชาติทั้งหลายที่ได้ชูเขาของตนขึ้น ทำให้ประชากรยูดาห์กระจัดกระจายไป”
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๒๑
ผม​ถามว่า “ช่าง​พวกนี้​จะ​มา​ทำ​อะไร​หรือ​ครับ” พระองค์​ตอบว่า “เขาสัตว์​เหล่านั้น​คือ​ชนชาติ​ต่างๆ​ที่​ทำให้​ยูดาห์​ต้อง​กระจัด​กระจาย​ไป ทำให้​ไม่มีใคร​โงหัว​ขึ้น​มา​ได้ และ​ช่าง​พวกนี้ ก็​มา​เพื่อ​ทำให้​เขาสัตว์​ทั้ง​สี่​นั้น​กลัว พวกเขา​มา​ตัด​และ​โยน​เขาสัตว์​นั้น​ทิ้งไป ซึ่ง​ก็​คือ​ชนชาติ​เหล่านั้น ชนชาติ​ที่​ได้​ยก​เขา​ขึ้น ต่อต้าน​แผ่นดิน​ยูดาห์ และ​ทำให้​พวกเขา​ต้อง​กระจัด​กระจาย​ไป”
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๒๑
และข้าพเจ้าจึงถามว่า “คนเหล่านี้มาทำอะไรกัน” พระองค์ทรงตอบว่า “สิงค์เหล่านี้มาขวิดยูดาห์ให้กระจัดกระจายไป จนไม่มีผู้ใดยกศีรษะขึ้นได้อีก และช่างเหล่านี้มากระทำให้สิงค์หวาดกลัว เพื่อจะเหวี่ยงลงซึ่งสิงค์แห่งประชาชาติ ที่ยกสิงค์ของตนมาขวิดแผ่นดินยูดาห์กระทำให้กระจัดกระจายไป”
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๒๑
และข้าพเจ้าจึงถามว่า "คนเหล่านี้มาทำอะไรกัน" พระองค์ทรงตอบว่า "เขาเหล่านี้มาขวิดยูดาห์ให้กระจัดกระจายไป จนไม่มีผู้ใดยกศีรษะขึ้นได้อีก และช่างเหล่านี้มากระทำให้เขาหวาดกลัว เพื่อจะเหวี่ยงลงซึ่งเขาแห่งประชาชาติ ที่ยกเขาของตนมาขวิดแผ่นดินยูดาห์กระทำให้กระจัดกระจายไป"
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๒๑
และ ข้าพเจ้า จึง ถาม ว่า " คน เหล่า นี้ มา ทำ อะไร กัน " พระองค์ ทรง ตอบ ว่า " เขา เหล่า นี้ มา ขวิด ยู ดาห์ให้ กระจัดกระจาย ไป จน ไม่ มี ผู้ ใด ยก ศีรษะ ขึ้น ได้ อีก และ ช่าง เหล่า นี้ มาก ระ ทำให้ เขา หวาด กลัว เพื่อ จะ เหวี่ยง ลง ซึ่ง เขา แห่ง ประชาชาติ ที่ ยก เขา ของ ตน มา ขวิด แผ่นดิน ยู ดาห์กระทำ ให้ กระจัดกระจาย ไป "
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok