A A A A A
เศคาริยาห์ ๑
๒๐
แล้วพระยาห์เวห์จึงทรงสำแดงให้ข้าพเจ้าเห็นช่างเหล็ก 4 คน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๒๐
แล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสำแดงให้ข้าพเจ้าเห็นช่างฝีมือสี่คน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๒๐
พระยาห์เวห์​ให้​ผม​เห็น​ช่าง​สี่คน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๒๐
แล้วพระเจ้าจึงทรงสำแดงให้ข้าพเจ้าเห็นช่างเหล็กสี่คน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๒๐
แล้วพระเยโฮวาห์จึงทรงสำแดงให้ข้าพเจ้าเห็นช่างไม้สี่คน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๒๐
แล้ว พระ เยโฮ วาห์จึง ทรง สำแดง ให้ ข้าพเจ้า เห็น ช่าง ไม้ สี่ คน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok